Paranormale vermogens bij kinderen en volwassenen en een plan van aanpak

door Anna Lamb-Janssen

Vermindering van angst voor paranormale waarnemingen.
Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest, die paranormaal begaafd waren. De dieperliggende betekenis van paranormale begaafdheid is de mensheid via deze paranormaal begaafden te helpen herinneren aan hun oorsprong.
Via de paranormaal begaafde mens wordt men in contact gebracht met verfijndere bestemmingsgebieden. Zo verhoogt de paranormaal begaafde mens het trillingsgetal op aarde.

De paranormaal begaafde mens, dus ook het kind, voelt verbindingen met etherische gebieden. Op zo’n moment van verbinding is deze mens, dit kind, in staat van een verhoogd bewustzijn. Oorspronkelijk is dit een zuivere gave, maar hij wordt niet altijd door paranormaal begaafden zuiver gebruikt.

Paranormale waarnemingen hebben in het algemeen tot doel de mensheid tot het overstijgen van het denken alléén te brengen. Hierdoor wordt de mensheid ook tot bewustzijn gebracht. Hierop moeten wij ons in ons onderzoek naar paranormale waarnemingen richten. Deze waarnemingen dienen de mens te helpen de werkelijkheid te verruimen. Aan dit weten kan men ervaringen in relatie met paranormaal begaafden steeds toetsen.

De paranormaal begaafde mens, dus ook het kind, ervaart direct verbindingen met etherische of wel fijnstoffelijke gebieden. Hieronder wordt verstaan de onzichtbare wereld, die in ons en ook om ons is. Voor mensen met paranormale vermogens is deze wereld voelbaar, zichtbaar en/of verstaanbaar.
Op zo’n moment van verbinding is dit kind, deze mens, afgestemd op een bepaald bewustzijnsniveau. Voor sommigen is dit blijvend door de dag heen, voor anderen is dit wisselend per moment of in een bepaalde periode in het leven.

Zo zijn er waarnemingen die zich alleen voor doen gedurende de prille jeugd of in de puberteit, maar ook kunnen deze vermogens zich pas later manifesteren bv. op middelbare leeftijd en zelfs op het sterfbed.
Zeer kleine kinderen hebben duidelijk nog contact met deze onzichtbare wereld. Een goede waarnemer kan zien hoe de blik van een baby zich gedurende langere tijd focust op iets buiten het gezichtsveld van andere aanwezigen.
Menig klein kind, onder de drie jaar of ook ouder, praat met speelvriendjes; noemt hen zelfs bij de naam.

In de veel gevallen treedt er na het zevende jaar een vermindering van paranormale waarnemingen op; niet omdat dan het vermogen verdwijnt, maar omdat het dagelijks leven meer en meer dwingend de aandacht vraagt.
Belangrijk is dat kinderen waarbij dit niet het geval is, gedurende de eerste periode zo vertrouwd zijn geraakt met deze waarnemingen dat zij ze daardoor een plek kunnen geven als zijnde een natuurlijk iets, dat bij hun leven hoort.
Dit is dikwijls niet het geval, doordat kinderen al jong alleen gelaten worden tijdens deze ervaringen. Ouders, opvoeders en hulpverleners voelen zich veelal onmachtig om deze kinderen te begeleiden doordat zij onvoldoende op de hoogte zijn van kenmerken van deze verschijnselen of omdat er angst voor is vanuit henzelf.

Er heerst bij ouders menigmaal de zorg, al of niet gestimuleerd door de houding van de maatschappij, dat er sprake is van psychiatrische problemen. Hierdoor kan men het kind dwingen deze ervaringen te ontkennen door ze b.v. fantasie te noemen of door het kind er toe aan te zetten deze ervaringen te onderdrukken. Ook worden paranormale waarnemingen onderdrukt door het toedienen van medicijnen.
Maar juist dan kunnen ze “een eigen leven“ gaan leiden doordat ze op onverwachte momenten naar boven komen; al of niet gekleurd door emoties als angst…

Anderen verliezen zich weer in hoogmoed. Zij ontlenen een vorm van zelfbevestiging door het hebben van paranormale vermogens van hun kind of van henzelf. Zij zien dit als een teken van een meer geestelijk ontwikkeld zijn.
Dit aanzien projecteren zij dan op hun kind waardoor het ego van het kind wordt vergroot. Dit kan weer tot sociale problemen leiden.
Juist in deze tijd waarin al veel aandacht is voor het nieuwe tijdskind; het zg. indigokind, dat in zo grote getale is geboren, is het belangrijk dat kennis rond paranormale waarnemingen wordt verspreid, omdat deze kinderen dikwijls ook paranormale vermogens hebben.

Vandaar deze tekst…

Meer bekende vormen van paranormale waarnemingen:

Telepathie:
Telepathie is een van de meest voorkomende paranormale waarnemingen.
Hierbij is er sprake van het non-verbaal en op niet zichtbare wijze weet hebben van gedachten en gevoelens van anderen.
B.v.:
Je denkt aan iemand die je lang niet gezien hebt en de telefoon gaat en je hebt diezelfde persoon aan de lijn; maar ook …
Tegelijkertijd begin je te spreken over dezelfde persoon of over hetzelfde onderwerp.

Intuïtie:
In ieder kind, in ieder mens liggen impulsen die onstoffelijk zijn, dit zou je al paranormaal kunnen noemen; denk aan de intuïtie.

Wat is intuïtie?
Intuïtie is niet aan taal gebonden. Men ordent de wereld door een direct weten.
De informatieve weg van ervaring zoals ’t meestal gaat, is een veel langere weg.
Intuïtie slaat deze weg via de zintuigen over. Door het zicht op de totaliteit worden meerdere verbanden gezien. Ook worden ervaringen teruggebracht naar hun essentie. Complexe situaties worden snel overzien. Deze kinderen en volwassenen kunnen verbanden ervaren die anderen ontgaan. Zij maken gedachtesprongen die anderen niet zo snel maken, die voor anderen niets met elkaar lijken te maken te hebben. Zij ervaren meerdere zaken tegelijk; deze werken op elkaar in en vormen zo een betekenisvol geheel.

De informatie via het paranormale helder voelen gaat nog verder dan de intuïtie, want hierbij overschrijdt men ook nog ruimte en tijd.

Helder voelen:
De misschien wel minst opvallende, maar wel veel voorkomende paranormale waarneming is: het helder voelen.

Wat gebeurt er bij het helder voelend waarnemen?
Deze waarneming komt tot stand door een energie uitwisseling, zonder dat daar de zintuigen een rol in spelen.
Er vindt bij helder voelendheid een energetische overdracht plaats die binnen het totaal aan inzicht herkend wordt en vertaald op een individuele wijze als informatie in dit geval naar een bepaald gevoel.
Dit is fysiek mogelijk b.v. d.m.v. het gevoel met de handen maar is ook mogelijk door geestelijk voelen.

Kinderen op school laat ik kennis maken met een onzichtbare wereld en een dieper voelen door hen met de handen de energie van bomen te laten voelen. Dit is ook mogelijk door het laten voelen van de energie van een halfedelsteen. B.v. een amethist. Zo was het dat van een klas van 24 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 9 jaar, er 12 heel duidelijk de energie konden voelen..

Geestelijke heldervoelendheid kan actief en passief plaatsvinden.
Men spreekt van het actief gebruik maken van deze gevoeligheid wanneer men zich bewust richt op een persoon, dier of plaats om op deze wijze informatie te verkrijgen d.m.v. het gevoel.
Men spreekt van passieve heldervoelendheid wanneer ervaringen van heldervoelendheid onbewust en door toeval plaatsvinden.bv.

Problemen die voortkomen uit het vermogen tot helder voelen:
Een van de meest hinderlijke verschijnselen die verband houden met heldervoelendheid, is het overnemen van pijnen.
B.v.: Een paranormaal begaafde die een ruimte met mensen binnenkomt kan, wanneer hij of zij op een bepaalde wijze kwetsbaar is, pijnen in zijn eigen lichaam voelen die van een van de aanwezigen afkomt.

B.v.:  Michel van 8 gaat met zijn ouders naar een receptie. Kort na binnenkomst wordt Michel spierwit en grijpt kreunend naar zijn schouder. De beide ouders betasten hem en staan voor een raadsel. Zij ondervragen Michel naar zijn laatste activiteiten. Niets lijkt deze pijn veroorzaakt te kunnen hebben. De ouders besluiten naar huis te gaan.
Na enige tijd gedurende de terugrit lijkt de pijn steeds minder te worden om tenslotte geheel te verdwijnen. Ook de daarop volgende weken wijst niets erop dat Michel iets mankeert aan zijn schouder. 

De moeder van Michel blijft zich afvragen wat er aan  de hand geweest kan zijn met haar zoon. Na enige tijd ontmoet zij de gastheer en gastvrouw van de receptie. Terloops vertellen deze tijdens het gesprek dat er nog iemand ziek de receptie heeft moeten verlaten i.v.m.een acute zenuwontsteking in de schouder. Op dit moment  gaat bij de moeder een alarmbelletje rinkelen en herinnert zij zich meerdere soortgelijke voorvallen.

Het is ook mogelijk dat deze mensen de emoties voelen van de personen die b.v. eerder op eenzelfde zitplaats hebben gezeten. Dikwijls is men zich niet bewust dat en wanneer dit plaats vindt en beschouwt deze gevoelens van b.v. onbehagen als iets van zichzelf.

Oorzaken van gevoeligheid voor onbewuste beïnvloedingen vanuit de materiële wereld:
Van belang is wel te weten dat dit veroorzaakt kan worden doordat op de een of andere wijze de eigen bescherming te kort schiet. B.v. door verzwakking van het auraveld na een ziekte of bij sterke vermoeidheid of na hevige emoties.

Positieve eigenschappen verbonden aan paranormale heldervoelendheid:
1e  Mensen met paranormale vermogens rond heldervoelendheid hebben dikwijls een sterk ontwikkeld empatisch (invoelend) vermogen. Zij kunnen de medemens hierdoor in diepte begrijpen en tot steun en troost zijn.

2e  Op latere leeftijd is men menigmaal instaat d.m.v. de gevoeligheid van de handen lichamelijke en/of geestelijke blokkades te lokaliseren bij anderen.

3e  Mensen als deze kunnen in een dieper contact komen met mensen die niet kunnen spreken zoals demente bejaarden, baby’s, mensen met een ernstige verstandelijke handicap en ook dieren.

4e  Zij zijn van nature sterk afgestemd op de natuur en kunnen vanuit hun invoelend vermogen vanuit diepte dit beleven.

Andere vormen van paranormale waarneming.
Het is ook mogelijk dat een energetische overdracht geïnterpreteerd wordt als een stem, een beeld, een reuk of een smaak of een plotseling weten.
Men noemt deze mensen dan:
   helder horend,
   helder ziend,
   helder ruikend,
   helder proevend,
   helder wetend.

Helder horen.
Het horen van stemmen vindt op verschillende wijzen plaats.
Een stem kan “gehoord” worden als een innerlijke stem; vergelijkbaar met woorden en zinnen die we denken.
Ook kan een stem uit de geestelijke wereld, die de mens via het oor bereikt.

Hoe werkt dit bij b.v. mystieke mediums?
Zo kan een mystiek medium zich beschikbaar stellen om direct geïnspireerd te worden vanuit de geestelijke wereld. Men opent zijn aura dan vrijwillig voor deze beïnvloeding. Wel heeft de tekst het geestelijk niveau van het medium en de “kleur” die deze in de vertaling van deze energetische boodschappen er aan geeft.
Er gaat een flinke periode van voorbereiding vooraf aan het ontwikkelen van dit vermogen tot het zuiver weergeven van deze “boodschappen uit de hemel”.
Voordat men zich hiervoor beschikbaar stelt is het goed van enkele voorwaarden op de hoogte te zijn.
Sommige mediums schrijven de ontvangen teksten op, anderen spreken deze uit naar anderen toe.
Maar houdt er dus rekening mee dat de inhoud van de teksten is afgestemd op het geestelijk bereik van het medium en dat kan zeer wisselend zijn wat betreft inhoudelijke wijsheid.

Hoe kan je je beschermen tegen het blindelings aannemen van voor jou onjuiste informatie via een mediamieke persoon?
Om je te beschermen tegen het verkrijgen van onjuiste informatie via een mediamieke persoon is het belangrijk dat men informatie als deze niet direct als waarheid aanneemt, maar toetst in het eigen diepere gevoel of dit ook innerlijk als waarheid herkend wordt. Zo ervaart men dan of deze kennis behoort tot het eigen tot dan toe nog onbewuste kennisgebied of niet. Dus of deze informatie ook jouw waarheid is…
Herken je het niet, d.w.z. komt er in je geen golf van herkenning naar boven, een vreugdevolle blijdschap of een gevoel van vervulling? Laat het dan los. De ontvangen teksten behoren dan niet tot jouw waarheid….

Problemen met het horen van stemmen:
Veel paranormaal begaafde kinderen en volwassenen hebben last van het “ongewild” horen van stemmen. Men kan onderscheid maken tussen een ongewilde aanwezigheid van stemmen die verband houdt met psychiatrische problematiek en met het ongewild horen van stemmen door paranormale helderhorendheid.

Wanneer het ongewild horen van stemmen door psychiatrische problemen veroorzaakt wordt, verdient dit een benadering en behandeling vanuit de psychiatrie.  (Zie het boek: Stemmen horen van Prof. Romme en Esser.)
Echter, vele paranormaal begaafden die last hebben van het ongewild horen van stemmen, belanden in de psychiatrie, waar zij zeker niet thuis horen. Toch is deze overheersing van stemmen niet ontstaan door de paranormale vermogens alleen. Er is zeker ook sprake van een psychische problematiek.

Behandeling:
* Zij dienen te werken aan het ontwikkelen van een krachtig ik!!
* Zij geholpen te worden hun angsten terzijde te leggen.
* Ook bij bv. opdrachten van negatieve stemmen, deze niet uit te laten voeren. (Hierdoor kan men het kind; de volwassene laten ervaren, dat dreigementen slechts loze dreigementen zijn.)
* Men kan hen helpen te leren, onderscheid te maken in de toon en de inhoud van de taal van de stemmen.
(Een positieve begeleider zal nooit inbreuk doen op de vrijheid van de mens. Ook zal deze b.v. niet onder schooltijd of tijdens het autorijden storen.)

Belangrijk is te beseffen dat ervaringen met het horen van stemmen, behoren tot het leerproces dat deze persoon dient door te maken en dat dit een van de uitgangspunten bij het verlenen van hulp dient te zijn.
De persoon die stemmen hoort kan het beste gestimuleerd worden om te komen tot zelfhulp. Daar anders hulp slechts van tijdelijke aard zal zijn en deze persoon niet wezenlijk geholpen wordt Integendeel, somtijds nog verder van huis raakt. (B.v. door alleen de aangehechte entiteiten weg te halen.)
Laat onze hang naar perfectie, d.w.z. de behoeft om alles wat buiten onze veilige wereld lijkt te behoren te elimineren, niet ons handelen op onjuiste wijze gaan bepalen….

Psychokinese:
Er kan rond kinderen en volwassenen met paranormale vermogens soms sprake zijn van psychokinese; d.w.z het in beweging komen door zaken
anders dan door mechanische of spierkracht.
(bv. het heen en weer gaan van gordijnen; het horen van geluiden; boeken die door de kamer vliegen.)

Deze verschijnselen hebben meestal te maken met een bepaalde druk waaronder paranormaal begaafden, dus ook kinderen, vooral in de puberteit, kunnen staan.
Hierdoor vindt er vervorming van het energieveld plaats, waardoor er brokken energie loslaten. Deze energie balt zich samen en ontwikkelt zo een krachtenveld, waardoor zaken in de directe omgeving weggetrokken of bewogen worden, soms kan een entiteit hier in betrokken zijn.

Behandeling:
Neem de druk bij het kind weg en de entiteit zal zijn “grip” ook verliezen. Ook zal de energie niet langer ”zijn eigen weg” kunnen gaan.

Helder zien
Het zien van bekende gestaltes:
Veel paranormaal begaafde kinderen zien bekende gestaltes bv. bij hun bed. (Zoals een overleden opa; een vader; een vriendje… e.a..) Dit kan hen soms erg beangstigen….

Behandeling:
Begin geen machtsstrijd in de sfeer, waarin je een houding aanneemt van : ik ben toch niet bang, of ik ben sterker dan jij…
Door als ouder en/of opvoeder b.v. de overleden opa te vragen niet meer te komen op deze wijze en deze te adviseren naar de sferen te gaan, kan men op eenvoudige wijze deze contacten beëindigen. Want opa heeft meestal het beste met zijn kleinkind voor…..
Echter het is ook mogelijk dat het kind komt tot….:

Het zien van onbekende gestaltes:
Het kan ook zijn dat een gestalte van onbekende oorsprong zich zichtbaar in de omgeving van het kind bevindt.

Behandeling:
Ook met deze mensen kan men in contact treden b.v. via het kind maar ook zonder de nabijheid van het kind. Men kan dan deze persoon vriendelijk verzoeken naar de sfeer te gaan die voor hem of haar prettiger is dan deze aardse sfeer. Niet altijd heeft dit effect.

Tracht zelf eerst in je rust te blijven en je eigen eventuele angsten los te laten.
Help daarna het kind om deze personen te negeren. Nogmaals, benader hem niet vanuit macht, want dan is de kans groot dat de entiteit juist blijft in een behoefte naar aandacht, maar vanuit de stellige overtuiging dat dit het beste is voor zowel de entiteit als voor het kind.
Weet wel dat de levensopdracht ook te maken heeft met zulke ervaringen, dus maak er geen drama van.

Contacten met een spiritueel begeleider (of niet ?)
Er zijn ook kinderen die in een bepaalde periode van hun leven een direct zichtbaar of/en hoorbaar contact hebben met een spiritueel begeleider.
Deze kan b.v. helpen hun eenzaamheid te verminderen, om zo het kind, dat paranormaal begaafd is, zich in de voor hem vaak zeer vreemde wereld,toch thuis te laten voelen.
Aan de inhoud van de contacten herkent men of deze begeleider met goede bedoelingen komt.

Behandeling:
Kenmerken van contact met een positieve begeleider:

1) Een positieve begeleider behandelt het kind met hetzelfde respect als een volwassene. (Voor hen bestaan er eigenlijk geen kinderen want zij richten zich op de ziel.)

2) Een positieve begeleider behandelt iedereen met respect.

3) Een positieve begeleider zal nooit zijn wil opleggen.

4) Een positieve begeleider zal nooit dreigen of angst aanjagen en zal nooit opdrachten geven.

5) Ook zal deze geen complimenten geven in de sfeer van: je bent zo ver ontwikkeld of je bent de
mensheid ontgroeid.

6) Positieve begeleiding werkt meestal met energie en impulsen.

7) Ook via dromen.

8) Slechts in enkele gevallen zal deze direct inbreuk doen op de normale gang van zaken:
– b.v. als waarschuwing voor levensgevaar of
– bij niet paranormaal begaafden die b.v. een bepaalde dienstverlenende levensopdracht hebben.

9) Een sfeer van vrede, geluk en liefde is dan kenmerkend voor zo´n contact.

10) Is altijd gericht op het welzijn en de groei van de mens die hij benadert.

Het zien van wolven en “demonen”:
Er zijn paranormaal begaafde kinderen die spreken over het zien van demonen en/of wolven soms naast hun bed. Dikwijls geeft dit aan dat het kind dan innerlijke problemen heeft.

Behandeling:
Dit kind moet geholpen worden in het omgaan met zijn of haar emoties, die zich tegen henzelf keren wanneer zij niet
worden geuit. Hierdoor worden er in de etherische omgeving van het kind projecties waargenomen van deze emoties en paranormaal begaafden kunnen deze projectie als beelden zien.

Zo ook: het zien van gevoels- en gedachtevormen:
Een van de belangrijkste feiten die wij in omgang met paranormaal begaafde kinderen dienen te weten is dat voor hen wat hij voelt of ervaart zichtbaar kan zijn in het energieveld rondom hen heen. De energie (die velen dikwijls wel voelen bv. wanneer iemand kwaad is) kan vormen krijgen, kleuren, ook beelden. Je zou deze vormen ook gedachte- en/of gevoelsvormen kunnen noemen.

Er zijn natuurlijk ook hierin positieve en negatieve vormen te onderscheiden: b.v. demoonachtige vormen bij veel haat en angst, en lichtende beelden bij vormen van liefde. Onze ether zit vol met deze vormen.

Behandeling:
Het innerlijk van de paranormaal begaafde bepaalt welke vorm zichtbaar wordt!
Hier kan weer op gewerkt worden binnen de therapie.

Het hebben van bepaalde paranormale ervaringen vormt ook een deel van het bewustwordingsproces van de persoon die paranormaal begaafd is.

Binnen het hebben van paranormale ervaringen is er sprake van een bewustwordingsproces: je krijgt voelbaar, zichtbaar hoorbaar naar je toe wat ook in je is. Zo leer je jezelf kennen. (Houdt hier rekening mee in de therapie.)

Kijken we vanuit deze visie naar….

Het zien, voelen en horen van entiteiten of geesten.
Een van de vaak meest beangstigende ervaringen vindt men wel het zien, voelen, horen: het contact hebben met geesten, entiteiten of overledenen.
Zelfs kan er in een enkel geval sprake zijn van bezetenheid.

Geesten zijn feitelijk de geestelijke lichamen van mensen die overleden zijn en die nog niet tot een staat van verhoogd bewustzijn en het totale inzicht van hun bestaansituatie op dat moment zijn gekomen.

Deze mens vertoeft nog in schaduwsferen of in duisternis.
Deze sferen bevinden zich in de directe omgeving van de aarde.

Deze mens is dolende, vaak nog sterk verbonden met zijn eigen aardse processen, zoekt hij of zij contacten met op aarde levende mensen om deze processen te verlevendigen.
Deze mensen zijn niet in staat om zich buiten deze wereld in contact met geestelijk begeleiders en engelen te begeven, daar deze niet zichtbaar zijn voor hen, door de beperkte afstemming van hun innerlijk zijn.
Zij hebben het geloof in hun oorsprong verloren.

In de sferen is het wat het is…..
Het innerlijk van de mens is daar direct zichtbaar, ervaarbaar.
De contacten die voor deze mens wel te verkrijgen zijn bevinden zich in de directe omgeving van de aarde.

Paranormaal begaafde mensen hebben van nature een transparante verbinding met de geestelijke wereld. Rond de aarde is dit de astrale wereld.
Hier bevinden zich vele, min of meer onbewuste zielen, die zeer gebonden zijn aan de stof.
Zij zijn zoekende.

Kinderen en volwassenen met veel bewustzijn vormen een bron van helder licht en warmte in die grauwe wereld van het lijden die de lagere astrale wereld is.
Deze lichtende bronnen zijn zeer aantrekkelijk voor entiteiten.

Behandeling:
Belangrijk is te weten dat de mens binnen zijn lichaam volledig beschermd is tegen indringers.
Doch de energielichamen van volwassenen en kinderen als deze zijn transparanter.
Zij hebben hierdoor ook sneller en directer contact met astrale wezens; dat wil dus niet zeggen dat deze hen kunnen gaan beheersen of overmacht kunnen krijgen.
De houding van deze kinderen kan overeenkomst vertonen met de volgende voorbeelden uit het dagelijks leven:
(Ik zit gezellig in mijn huis. De buurman is een boosaardig persoon en loopt enkele malen langs mijn raam met een gezicht van verwijt en woede. Wat gebeurt er nu in mij? Ga ik mijzelf nu ook verwijten maken en twijfelen aan mijzelf. Of distantieer ik mij van deze invloed en blijf ik bij mijzelf?)

Zoals de houding in het dagelijks leven zou moeten zijn, zo kan men die ook het beste in de situatie van confrontaties met entiteiten toepassen…..
Dus distantieer je van deze geestelijke wezens, negeer hen en blijf bij jezelf !

Wat jij wilt is van het eerste belang !

De mens die last van “lifters”heeft:

Het is in de astrale wereld net als op aarde:
Wanneer men zich langdurig openstelt voor bepaalde invloeden krijgen deze vat op je.
Alleen die entiteiten die overeenkomstige emoties bij zich dragen als de mens waarop zij zich richten, zullen deze mens emotioneel bereiken.

Dit komt meer en vaker voor dan men denkt.

Men noemt deze zielen wel: lifters.
Zij enteren zich aan het auraveld, dat als een gesloten op glas gelijkend omhulsel
ons stoffelijk lichaam omringt.

Maar net als bij bv.het zien van bepaalde beelden door een raam invloed op ons gemoed kunnen hebben, zullen impulsen die men via deze aangehechte “lifters” ervaart ook hun invloed kunnen uitbreiden afhankelijk of het innerlijk deze impulsen gelooft of niet.

B.v.:
Er is sprake van een entiteit die dicht in mijn omgeving aanwezig is.
Deze entiteit draagt veel eenzaamheid en angst in zich.
Ook ik heb veel van deze emoties in mij.
De trillingen die rond deze intelligenties aanwezig zijn zullen nu ook mijn energieveld bereiken en de aanwezige emoties versterken in een mate die wellicht niet meer te onderdrukken is.

Op deze wijze kunnen we ons bewust worden van bepaalde onderdrukte gebieden in onszelf want…

Wij mensen kunnen ons openen voor hun invloed of deze invloed negeren!

Wanneer deze impulsen met onze eigen geblokkeerde aspecten overeenkomen zullen deze versterkt worden. Angst, miskenning enz. worden dan nog meer vergroot. Dit geeft tevens aan waar de aanwezigheid van deze wezens in onze sferen toe dient. Zij versterken de in ons aanwezige negatieve aspecten en zo worden wij deze ons versneld bewust.

Behandeling:
Alleen het zo maar weghalen van deze “lifters” is dus niet goed genoeg; want in plaats van de een komt zo weer een ander. Wij kunnen beter werken aan de blokkades waarop deze wezens aan kunnen hechten.
Wanneer een mens zich zo´n aanhechting niet bewust is en zich verliest in de pijn van zijn of haar blokkades, zullen de wezens zich met deze processen verbinden en aanwezig blijven gedurende korte of langere tijd tot deze mens met vallen en opstaan zichzelf heeft veranderd.

Een paranormaal begaafd mens is voor aanhechtingen nog kwetsbaarder door de transparantie van het auraveld. Bovendien zijn paranormaal begaafde mensen dikwijls ook nog in staat deze wezens te horen, te zien of bewuster te ervaren. Het voordeel hiervan is dat men dan eerder en bewust aan zijn dan sterker ervaarbare blokkades kan werken.

Vormen van bezetenheid:
Verliest zo´n paranormaal begaafde zich hierin, d.w.z. stelt hij zich steeds meer afhankelijk van een beïnvloeding, dan zal zo´n entiteit zich gedurende enige tijd geheel of gedeeltelijk met het auraveld kunnen verbinden; afhankelijk de duur en van de mate van afhankelijkheid en van het transparant zijn van deze paranormaal begaafde.

Op den duur kan de indringer zo dominant worden, dat hij de persoonlijkheid van deze overschaduwt en men spreekt dan over bezetenheid, wel in allerlei gradaties.
Dit proces vindt niet in korte tijd plaats !!!

Behandeling:
Indringing kan voorkomen worden:
– Door bewustwording van wat er gaande is.
– Versterking van het ik.
– Door kennis van zijn/ haar blokkades en dus niet mee te gaan in zo’n beïnvloeding,
– Door eventuele hulp bij tijdige verdrijving van zo´n ziel en hulp bij de genezing van de blokkade als dit noodzakelijk is.
– Door zelfkennis en geestelijke bewustwording.

Wanneer een ziel zuiver leeft en zich bewust is van zijn schaduwkanten en deze accepteert, is hij gevrijwaard van deze ervaringen.
Richt je hierop bij de therapie.

Herinneringen aan vorige levens:
Velen, vooral paranormaal begaafde kinderen, hebben een geheel of gedeeltelijke open verbinding naar herinneringen aan vorige levens.
Dikwijls herkennen zij mensen die zij in vorige levens hebben ontmoet.
Veel kinderen spreken al jong en gedetailleerd over hun vorige levens (zie boekje v.Johanna Klink: Vroeger toen ik groot was).

Behandeling:
Het is belangrijk in open aandacht naar hen te luisteren.
Ook hier geldt: dat het goed is deze kennis op te nemen in het huidige leven maar ons er niet in te verliezen.
B.v. door een vorm van grootheidswaanzin ten toon te spreiden.
B.v. bij de herinnering van een leven als een hoge adellijke persoon of een hoogwaardigheidsbekleder.

Uittredingen:
Tijdens onze slaap gaat ons energielichaam regelmatig buiten ons stoffelijk lichaam en is dan nog steeds verbonden met het lichaam via het levenskoord.
Wij komen dan dikwijls (niet altijd) in de ons omringende sferen.
Hier ontvangen we lessen die ons leven van nu verdiepen. Tijdens deze uittredingen ontmoeten wij onze begeleider(s) en soms overleden dierbaren (een enkele keer een nog in leven zijnde persoon).

Voor paranormaal begaafden is het mogelijk om vaker en min of meer bewust, het energielichaam, het stoffelijk lichaam te verlaten. Men spreekt dan over uittredingen.
Paranormaal begaafde kinderen doen dit soms ook onbewust tijdens het leven van alle dag.
B.v. tijdens de lessen moet de leerkracht hierbij herhaaldelijk roepen om het kind weer in het hier en nu te krijgen.

Behandeling:
Soms is er voorzichtig, lichamelijk contact nodig om het kind weer terug te doen keren in het lichaam.

Paranormale begaafdheid bij jonge kinderen en de oorzaak van problemen:
Over het algemeen is er sprake van paranormale begaafdheid bij veel kinderen tot 7 jaar.
Steeds vaker blijft de openheid naar hun paranormale vermogens in tact.

Wanneer er sprake is van een natuurlijke integratie van deze vermogens zullen zij een plek krijgen binnen de persoonlijkheid van deze mens. Ontkenningen, verdringingen, maar ook overdrijving of overaccentuering, vergroten de kans op problemen in de ontwikkeling van deze vermogens.
De ontwikkeling van de persoonlijkheid is van groot belang.
Wanneer er beschadigingen in de persoonlijkheid zijn opgetreden zullen deze ook tot uiting komen binnen de paranormale ervaringen.

Hoe komen we tot het ontwikkelen van paranormale vermogens bij het kind, op een wijze die hun leven zal verrijken en verdiepen?
Over het algemeen kunnen paranormale ervaringen een leven verrijken, en verdiepen, maar de ervaringen vragen om een goede begeleiding om te voorkomen dat het kind problemen krijgt.

Het sleutelwoord is eenvoud.

Handelingen die het kind op eenvoudige wijze bevestigen en het kind centraal zetten en niet zijn gave, helpen het zijn gave te ontwikkelen zoals hij heeft leren spreken. Het kind ervaart hierbij zijn gave als natuurlijk en dit biedt bovendien ook bescherming tegen negatieve invloeden.

Het kind moet zich krachtig en oprecht naar de buitenwereld kunnen richten vanuit een volledige acceptatie van o.a. zijn paranormale vermogens.

Wanneer er teveel accent gelegd wordt op zijn innerlijke begaafdheden zal het kind zich onvrij voelen en zijn eigen capaciteiten niet meer onder ogen kunnen zien.
Het zal dit dan ervaren alsof de buitenwereld bepaalt wat deze te betekenen hebben. Daarmee ontkracht het zijn innerlijke, zuiver gevoelde verbinding met zijn bron, omdat het zich afhankelijk gaat opstellen van bevestiging buiten zichzelf.
Wanneer wij dit kunnen voorkomen kan het zich op natuurlijke wijze ontwikkelen binnen de grens, die zijn eigen ontwikkeling aangeeft.

Ouders maken zich vaak onnodige zorgen.
Deze kunnen zij het beste uitspreken naar anderen, zodat zij het kind niet belasten; b.v. in gespreksgroepen over paranormaal begaafde kinderen.
Veel van hun zorgen zijn gebaseerd op eigen angstgedachten.

De basisrichtlijnen om tot een zuivere ontwikkeling van de
paranormale vermogens bij kinderen te komen.

* Het kind serieus te nemen in zijn of haar ervaringswereld is de basis om te komen tot zuivere ontwikkeling van paranormale vermogens.

* Richt het kind op zichzelf op de eigen mening.
(Liever een 6 van jezelf dan een 10 van een ander, d.w.z. liever een beperkte waarheid van uit je eigen persoonlijkheid dan een niet bewezen, hoge wijsheid die je napraat. )

* Breng het kind tot het authentieke – ik, door het te stimuleren te zeggen wat het denkt.
(Door niet te praten over maar vanuit zichzelf, ook door het zijn of haar keuzes te helpen maken.)

Reacties van de buitenwereld op paranormale vermogens:
Men moet nog lang rekening houden dat in de buitenwereld nog steeds obstakels zullen zijn naar paranormale vermogens toe.
De oorzaak ligt in de diepliggende angsten en het starre denken. Dit worden tegenkrachten die de mens zullen aanzetten tot afwijzing van paranormaal begaafde kinderen en volwassenen.

Inzichten, die u nu gegeven zijn, hebben een groot kosmisch belang, door de genezende kracht die zo naar de aarde toegaat.

-/-

 

108 Responses to Paranormale vermogens bij kinderen en volwassenen en een plan van aanpak

 1. Bonjour, vous êtes compositeur mais vous n’avez pas les moyens de payer un orchestre symphonique et les moyens techniques de l’enregistrer ? Vous souhaitez mettre en valeur vos chansons, vidéos, films, documentaires, publicités par une musique sur mesure ? Pour toutes ces raisons http://www.audionomie.com est fait pour vous !

 2. lick me zeggen:

  There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 3. I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment! Go to my website : http://www.neofic.com .

 4. It was great opportunity to join PUremature at discounted rate and i never thought i was going to be able to get puremature at cheap rates

 5. the style zeggen:

  This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 6. Rae Stifter zeggen:

  GreetingsHey thereHeyGood dayHowdyHi thereHello thereHiHello I am so gratefulgladexcitedhappythrilleddelighted I found your blog pagewebpagesiteweb sitewebsiteweblogblog, I really found you by errormistakeaccident, while I was researchingbrowsingsearchinglooking on DiggAskjeeveAolBingGoogleYahoo for something else, NonethelessRegardlessAnyhowAnyways I am here now and would just like to say thanks a lotkudoscheersthank youmany thanksthanks for a fantasticmarvelousremarkableincredibletremendous post and a all round excitingthrillinginterestingenjoyableentertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read throughbrowselook overgo throughread it all at the minutemoment but I have book-markedsavedbookmarked it and also added inincludedadded your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal morea lot moremuch moremore, Please do keep up the awesomesuperbfantasticexcellentgreat jobwork.

 7. Blacked Raw zeggen:

  This is another excellent review. I am using this ThirstyAffiliates plugin. This is really an excellent plugin.

 8. Do you mind if I quote a couplefew of your postsarticles as long as I provide credit and sources back to your webpagesitewebsiteweblogblog? My blog sitewebsiteblog is in the very sameexact same area of interestniche as yours and my visitorsusers would certainlydefinitelygenuinelytrulyreally benefit from a lot of thesome of the information you presentprovide here. Please let me know if this alrightokayok with you. RegardsThanks a lotAppreciate itCheersThank youMany thanksThanks!

 9. SenyaAlgow zeggen:

  cheap canada cialis

 10. Stan Irzyk zeggen:

  Remarkable phrase and it is duly

 11. FortunataAlgow zeggen:

  we recommend online in spain

  916a i use it online rx

 12. April Goetz zeggen:

  I create a comment whenever I appreciate a post on a site or I have something to contribute to the
  discussion. Usually it is triggered by the sincerness communicated in the article I
  browsed. And after this post The Growing Trends in Content Theft:
  Image Theft, Feed Scraping, and Website Hijacking ? Lorelle on WordPress.
  I was actually excited enough to post a comment 🙂 I do have a few questions
  for you if it’s allright. Could it be simply me or does it look as if like a few of
  these responses appear like coming from brain dead people?
  😛 And, if you are posting at additional online sites, I would like to follow everything fresh you have to post.
  Could you make a list all of your social sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 13. Allzajobs Sales zeggen:

  Hello, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, would test this… IE nonetheless is the market chief and a big section of folks will pass over your fantastic writing due to this problem.

 14. Bee Courchene zeggen:

  Thank youThanks for the auspiciousgood writeup. It if truth be toldin factactuallyin realityin truth used to bewaswas once a entertainmentamusementleisureenjoyment account it. GlanceLook complexcomplicatedadvanced to farmore broughtintroducedaddeddelivered agreeable from you! By the wayHowever, how cancould we keep in touchkeep up a correspondencecommunicatebe in contact?

 15. EdgarAlgow zeggen:

  cheapest chemist to online online

  b97f online en ligne acheter

 16. halco roofing zeggen:

  Finally someone that knows what they’re talking about.

 17. masturbation zeggen:

  I’m extremely impressed with your writing talents and also with the format for your blog. Is this a paid subject or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to see a great weblog like this one these days..|

 18. gay zeggen:

  I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 19. sex zeggen:

  If some one wishes expert view on the topic of running a blog after that i recommend him/her to go to see this blog, Keep up the fastidious job.|

 20. Amazing info! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the Inet will be a lot more helpful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent some time trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the task done, I will visit some free online model Webcams. Gracias!! Greetings from Norwalk!

 21. I like it! Interesting informations over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent 3 hours trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Done with the work done, I going to find some free online babe cams. Thank you very much!! Greetings from Daly City!

 22. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 23. Hello! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the good job!

 24. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 25. B2B website zeggen:

  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 26. Have you ever wanted to learn how to buy and sell Bitcoin? There sure is a lot of money to be made trading it. What if there was an easy to follow method that could earn you money? There is. All it takes is following these simple steps. This system is so simple, even a chimpanzee could do it! Follow the link and see for yourself just how easy profiting from Bitcoin can be https://t.grtyv.com/4oye9wkgw0?aff_id=29696&offer_id=5182&nopop=1

 27. You are so interesting! I don’t think I’ve read through anything like that before. So nice to find someone with some genuine thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 28. Good info. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 29. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

 30. Wow, that’s what I was looking for, what a stuff! present here at this website, thanks admin of this website.

 31. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 32. You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with along with your website.

 33. xem tử vi zeggen:

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to provide one thing back and aid others like you aided me.|

 34. What’s up, just wanted to mention, I enjoyed this post. It was funny. Keep on posting!

 35. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 36. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I success you access consistently fast.

 37. Hi there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will send this information to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 38. I visited several web sites but the audio feature for audio songs existing at this web page is actually fabulous.

 39. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 40. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 41. In fact no matter if someone doesn’t know after that its up to other users that they will assist, so here it happens.

 42. Oswaldo Klave zeggen:

  What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid other customers like its aided me. Good job.

 43. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such topics. To the next! Kind regards!!

 44. Domino 99 zeggen:

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 45. van su zeggen:

  blog comment got a really bad name from the pre panda era , but if done right on proper niche sites – relevant to your topic they work well

 46. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 47. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 48. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

 49. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in options also.

 50. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 51. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 52. Sexy fat girls zeggen:

  Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 53. Owen Luangrath zeggen:

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos

 54. Good! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I ‘ve spent some time looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the task done, I will enjoy some live trans cams. Thanks!! Greetings from Indianapolis!

 55. The world of video games will never be the same again. There’s nothing quite like https://t.irtyc.com/hau0atf800?aff_id=29696&offer_id=4090&bo=3511,3512,3521,3522&nopop=1 on the entire internet. This is the most exciting hardcore adult video game out there. This is one of those games you can play for hours and hours without ever getting bored of it. Give it a try and let the games begin!

 56. Its like you read my mind! You seem to grasp a lot approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you can do with a few % to power the message home a bit, but other than that, that is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 57. Tired of not having a special someone? Maybe you just want to get laid and nothing else. It doesn’t matter what type of relationship you’re looking for. You can find it at https://t.irtyc.com/j86z7cbgsg?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 There are plenty of single ladies here. The weekend is almost here. Find someone to spend it with. Who knows, you might even get lucky.

 58. Homesite zeggen:

  I am pleasure coming from, cause I ran across just what I used to be taking a look with regard to. You might have ended my personal Five time very long quest! The almighty Thanks a lot man. Have a very excellent day. Cya

 59. Hot adult fun zeggen:

  You’re not here to sip tea and eat cookies. What you want is a super good time in the wonderful world of adult. We’re talking about stuff that will make your dick hard. That’s what you should expect when visiting https://t.irtyc.com/8g5ie1dedc?aff_id=29696&offer_id=2104 You aren’t going to be able to keep your hands off of yourself. Don’t even think twice about it. Head on over there and make your penis smile.

 60. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 61. MIUMIU財布 zeggen:

  Its like you learn my thoughts! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I think that you simply could do with a few percent to drive the message house a little bit, however instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 62. Get laid today zeggen:

  Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 63. Sudie Critzer zeggen:

  Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great post.

 64. I such as beneficial data a person provide in your posts.. aplikasi android prediksi saham terkini We’ll take a note of your current website along with examination once again the following on a regular basis. I will be rather selected We’ll learn several brand-new information listed here! Best of luck for the following!

 65. youtube terbaru zeggen:

  I believe this really is one of many much information for me personally youtube terbaru. And i’m pleased examining your own write-up. Nonetheless really should statement upon many typical issues, The internet site design and style is right, your posts is really awesome : D. Very good pastime, best wishes

 66. After study a few of the websites in your internet site now, and I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will also be checking back soon. Pls look at my web site at the same time and let me know how you feel.

 67. Are you the type who loves porn? If so, then you need to take this free survey https://t.grtyo.com/atveuqd9hc?aff_id=29696&offer_id=2680&bo=2786,2787,2788,2789,2790 Answer each and every question and get a freebie afterwards. This is something that every porn lover needs to check out. You even get to see the world famous pornstar Dillion Harper. She’s showing plenty of cleavage and has a special message for you!

 68. click web page zeggen:

  Your post on Paranormale vermogens bij kinderen en volwassenen en een plan van aanpak – Spiritualiteit in opvoeding en onderwijs is very good. I hope you can continue delivering many more article soon. Be prosperous spiritualiteit-in-de-opvoeding.nl

 69. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 70. discounts zeggen:

  There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 71. Hello, I log on to your blogs regularly. Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!

 72. Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for
  a while and yours is the greatest I’ve found out till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning
  the supply?

 73. It’s very easy to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this post at this website.

 74. It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this put up and if I may just I wish to suggest you some interesting issues or advice. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article. I desire to learn even more things about it!

 75. WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

 76. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 77. I visited multiple sites except the audio quality for audio songs existing at this web site is genuinely excellent.

 78. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 79. Good one! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I’ve spent some hours trying to find such infos. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the work done, I going to enjoy some live sexy men cams. Thanks!! Greetings from Miami!

 80. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 81. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 82. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 83. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 84. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 85. new website zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 86. new site zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 87. SEO link zeggen:

  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 88. Source zeggen:

  This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 89. dominoqq zeggen:

  There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 90. It’s awesome designed for me to have a website, which is useful in favor of my know-how. thanks admin

 91. Bandar QQ zeggen:

  You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with along with your website.

 92. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 93. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 94. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 95. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 96. BNB token zeggen:

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 97. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 98. Clay Arnitz zeggen:

  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 99. i believe,Studies from it is simply total capacity, ingenuity is not competent, on the other hand we simply cannot eradicate keep in mind this a quality certification.

 100. I keep listening to the news broadcast speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 101. wireless headphones are the best because they do not have those bulky wires;;

 102. You ought to be a part of a contest for just one of the finest blogs on the web. I am going to suggest this site!

 103. Read More Here zeggen:

  I just want to tell you that I’m all new to weblog and honestly enjoyed your web-site. Very likely I’m going to bookmark your site . You certainly come with good articles. Thank you for sharing your webpage.

 104. Ellblarse zeggen:

  Zithromax Acne Treatment Best Generic Viagra Pharmacies cialis 20mg price at walmart Propecia Es Igual Que Proscar Definicion De Kamagra Kamagra Laboratorios

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.