De oprichting en beëindiging van de Landelijke werkgroep Spirituele Pedagogiek vanuit Psychosofia 1986

Het was een ontroerende ervaring: januari 1986, zoveel herken­ning te hebben bij Marianne Awater, Coby de Jong, Marleen Oosterhuis en Marieke de Vrij tijdens de workshop Spirituele Pedagogiek vanuit Psychosofie, die Paulus Rijntjes en Yvonne Klein gaven.

We besloten een werkgroep te vormen in het westen van ons land. Geleidelijk aan kwam er nog een aantal mensen bij.
Pioniers waren wij. Zonder enig houvast verdiepten wij ons in onderwer­pen die zich in ons leven en werk aandienden. De groei van onze werk­groep liep parallel aan onze eigen groei. Dat wat zich innerlijk opende, kreeg zijn vorm in de wereld om ons heen. Wij waren als ontspringende bronnen uit een rots. De stroom aan vernieuwende inzichten zocht zich steeds duidelij­ker een weg. Voor elk van ons was dit een andere weg. Maar in de ontmoeting vonden we voeding in de bron en bij elkaar.
Steeds meer echter zochten onze eigen stromen een eigen weg; werden sterker en zelfbewuster in het vormen van eigen poelen en meren, waaruit velen zich reeds laafden.
Het teruggaan naar de gemeenschappelijke uitgangsbasis werd door mij steeds meer als een beperking ervaren, als het losla­ten van eigen verworvenheden. Het was als bij een kind dat het ouderlijk huis verlaat omdat het nu op eigen kracht zijn wezen vorm moet gaan geven in zijn leven, zo moet je telkens weer het oude vertrouw­de durven los te laten en kiezen voor je­zelf, vind ik. Want doe of durf je dit niet dan verzandt de stro­om; droogt de eigen inspiratie op; verdort je en tenslotte ga je geestelijk dood.
De moed hebben los te laten is durven leven.

Voor mij is de tijd gekomen dat de bron, zoals deze nu vorm wordt gegeven in de Landelijke Werkgroep, opgedroogd is. Ik kies voor mijn eigen stroom; nog wel in relatie met een ieder die lid was van deze groep, maar nu onafhankelijk. Dit houdt in dat ik, in verbinding met Zohra Bertrand en ande­ren, vernieuwende inzichten hoop te ontwikkelen rond psychia­trie; dat ik in verdieping met Marieke de Vrij verdere inzich­ten hoop te ontwikkelen in pedagogiek en de spirituele ontwik­keling van de mens; dat ik met Elise Te Woerd inzichten hoop te ontwikkelen rond onderwijs; en met Annie van der Vaart inzichten rond levensvragen en gezond­heidszorg; met Coby de Jong rond conceptie, zwangerschap en geboorte en tenslotte met mijn man Peter inzichten met betrekking tot reli­gieuze en levensbe­schouwe­lijke vragen.

(zie volgende kolom)

(Vervolg)

Over deze onderwerpen houd ik reeds lezingen en houd ik al 4 jaar cursussen “Spiritualiteit in het Onderwijs” en “Spiritue­le pedagogiek en ontwikkeling”. Mijn plan is voor het komende jaar een cursus “Zelfkennis, zelfacceptatie” op te zetten.

Al voel ik dat ik al deze kennis uiteinde­lijk op schrift zal stellen, nu is de tijd er nog niet rijp voor. Wel zijn er reeds katernen, in een eenvoudige uitgave, van mijn cursus “Spiritualiteit in de pedagogiek en spiritue­le ontwikkeling”.
Toch laat ik met bloedend hart de veilige haven van onze groep los. Je gaat van elkaar houden. Lang vergeten lijnen zijn ook in dit leven met elkaar verbonden. Maar de banden via deze werkgroep en met allen die met de groep verbonden waren, worden niet doorgesneden, eerder uitgebreid, zodat wij allen een netwerk vormen van werkers die, puttend uit eigen bron, in verbinding met elkaar en de geestelijke wereld, hun licht verspreiden.
Zo zullen velen, via dat netwerk, herinnerd worden aan hun eigen licht.

Nawoord:
Marianne Awater geeft nog steeds consulten en workshops in de omgeving van Nijmegen.
Coby de Jong heeft al jarenlang een centrum in den Haag voor zwangerschap en geboorte,
Marleen Oosterhuis heeft vele boeken over pedagogie geschreven, waarvan enkele in samenwerking met Marieke de Vrij.
Marieke de Vrij heeft een groot centrum waar veel lezingen, cursussen, workshops en consulten worden gegeven.
Ik zelf zette stichting Bis op hier in Capelle aan den IJssel werkgroepen en websites.

Anna Lamb-Janssen

(Anna is in januari 2016 overleden.)

Reacties zijn gesloten.