Het schoolkind

image
Hoe ontstaat stagnatie in de ontwikkeling van het denken en voelen bij het kind?
In het kind, in ieder mens, ligt de mogelijkheid het denken en voelen tegelijkertijd te ontwikkelen. Hoe we dit denken en voelen geïntegreerd kunnen aanraken is belangrijk voor heel de mensontwikkeling.
Het kind vraagt van nature een geïntegreerde benadering. Dit wordt zelden aangeboden.

De ontwikkeling van ons en onze kinderen was en is zeer eenzijdig. De meningen die men hierover heeft zijn niet juist, of men kan niet anders. De mens is ook hier angstig zichzelf te verliezen; hij wil immers grip hebben en houden op zijn handelen via het denken. Toch zou hij, door met zijn aandacht naar het gevoel toe te gaan, zijn leven kunnen bepalen. Maar de mens tracht grip te houden op alles wat zijn leven beheerst door zijn gevoel af te kappen.
Deze houding is overal in de samenleving te herkennen.

 Allereerst dienen wij ons angstig denken ten opzichte van gevoelswaarnemingen los te laten. Het jonge kind wordt al heel vroeg gevoelsmatig onder druk gezet door rationele argumenten. Dit is al ‘n eenzijdige benadering. Vooral kinderen die van nature gevoelsmatig zijn, ervaren vele momenten van vervreemding. Zij voelen innerlijk aan dat wat hun gegeven wordt onjuist geïntepreteerd wordt in het leven van alle dag. Zo worden de gevoelsimpulsen bij deze kinderen vervlakt.
Sommigen van hen schermen zich hiervoor af en dekken hun gevoelens toe. Helaas onttrekken zij zich zo ook aan een wezenlijk bestaan op aarde.
Zij ervaren dit als onveilig. Een aanwijzing kan zijn dat, als kinderen niet met beide benen op de grond staan, zij een geblokkeerd stuitchakra hebben.


Helder denken.
Kinderen die gericht zijn op helder denken, voelen zich dikwijls overspoeld door de rationele argumenten die de volwassene over hen uitstort. Zo wordt hun eigen gedachtewereld vertroebeld en verliezen zij het zicht op hun eigen denken. De volwassene vertoont, zoals al eerder gezegd, te vaak een onjuiste interpretatie van de dagelijkse werkelijkheid. Het kind weet en herkent dit innerlijk. Eerst zal het zich verzetten, daarna zich in de eigen gedachtewereld terugtrekken.
Zo verweert het zich tegen ‘n opgelegde gedachtegang. Wanneer een kind met die ervaring naar school gaat, voelt het zich in klassenverband al reeds ingekapseld. Het durft niet vrijuit te spreken; zo geremd is het al.
Voor de leerkracht is dit geen gemakkelijke zaak. Hij moet het kind van deze remming trachten te bevrijden. Pas dan kan hij tot wezenlijk onderwijs komen.

Hoe kan nu een leerkracht deze oude aanwensels bij het kind afleren?
Enkele mogelijkheden als voorbeeld:
Laat enkele keren per dag de kinderen vrijuit met elkaar communiceren (kinderen begrijpen elkaar hierin het best)
– door kringgesprekjes
– door spelletjes
– door vraag- en antwooordspelletjes
– door verhalen die op het onderwerp gericht zijn.
De leerkracht kan spreken over saamhorigheid en veiligheid bij het zich, via het spreken, uiten bij elkaar.

Weerzin naar het lesgeven.
Is de leerkracht wel werkelijk geïnteresseerd in het proces dat zich in het kind afspeelt? Vaak moet de leerkracht nog zo veel met zijn eigen proces bezig zijn, dat het schenken van wezenlijke lering aan het kind achterwege blijft. Kinderen voelen deze veronachtzaming feilloos aan. Zij trekken zich dan terug van het lesprogramma; vinden deze ogenschijnlijk niet belangrijk. Zij voelen zich innerlijk gevoelsmatig losgelaten. Het gevolg is verzet tegen de vakken die de leerkracht aandraagt.

Men denkt dan dat er sprake is van een eenzijdige ontwikkelingsproblematiek in het kind, maar meestal is het een emotionele afstandelijkheid tussen leerkracht en kind. Deze afstandelijkheid wordt vaak het eerst door de leerkracht uitgedragen, waarna de leerling er naar gaat handelen. Dit betekent dat zowel de leerkracht als de leerling dienen te veranderen. Zij moeten hun voorkeur wijzigen. Alleen dan kan het kind weer optimaal leeraanbod ontvangen.
In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht, als volwassene de eerst verantwoordelijke, zijn weerzin naar het lesgeven onder ogen moet zien op momenten waarop dit gebeurt. Hij dient dit probleem in stilte te onderzoeken. Soms is vermoeidheid de oorzaak, soms is hij te afhankelijk van alleen uiterlijke waarneming.
Er wordt immers vaak te oppervlakkig naar signalen en symptomen gekeken. De leerkracht moet zich “innerlijk waarnemen” eigen maken. Dan leert hij de leerlingen beter en op een dieper niveau kennen. En dat zal weer geruststellend werken op zijn angst voor zelfkritiek. Bovendien kan hij ook de leerlingen stimuleren zich te verdiepen.

Hoe ontstaat de weerzin naar het geven van onderwijs?
Een leerkracht die zichzelf niet in diepte kent, handelt vanuit een wisselvallige motivatie. Als hij de ene keer vanuit zelfrespect handelt en de andere keer niet, schakelt hij als het ware zichzelf uit. Hierdoor ontstaat de weerzin naar zichzelf en dat projecteert hij naar buiten. Menigmaal worden de kinderen bij dit proces betrokken. Doordat de leerkracht te weinig diep gevoeld zelfrespect heeft, krijgt hij een negatief gevoel over zichzelf.
Hij stemt zich dan onvoldoende af op de leerlingen en geeft hun en het onderwijs de schuld in plaats van dat hij de oorzaak zoekt waar die ligt: in zichzelf.

Wat is leren?
Ieder kind heeft de behoefte van zijn omgeving te leren. Lering ontstaat wanneer de omgeving zich belangeloos en liefdevol op het kind richt. Dit gebeurt nog zeer weinig! Ieder mens wil belangeloze liefde ervaren in zijn omgeving.

In ieder mens leven herinneringen aan belangeloze, onbegrensde liefde, maar hij is de verbinding hiermee kwijt geraakt. Toch is hij naar deze liefde op aarde op zoek. In het begin van zijn leven leeft de mens zowel in de aardse sfeer als ook nog in de geestelijke. Maar dit is tijdelijk.
Alle ervaringen verbinden het steeds meer met de materiële wereld. Als ouders en opvoeders geen liefdevol, maar egocentrisch gedrag naar het kind tonen, zal het zichzelf onvoldoende kunnen herkennen. Het ervaart dan via de volwassenen het leven als bedreigend en zal zich innerlijk verzetten. Zo hoopt het weer terug te keren naar de geestelijke wereld, die hem nog gedeeltelijk omringt.

Al deze kinderen zijn eenzaam; dat zullen zij op allerlei manieren naar buiten uitdragen. Daarbij proberen zij toch hun eigenheid te behouden. Zij geven aan, bijvoorbeeld door passief gedrag, dat zij niet zo benaderd wensen te worden. Gevoelens van eenzaamheid liggen hieraan ten grondslag.
Welke ontwikkelingsaspecten raakt de schoolperiode in de mens aan?
Het onderwijs dient er op gericht te zijn de mens als totaliteit te helpen ontwikkelen. Hierbij kan er van worden uitgegaan dat de mens als geestelijk wezen een bepaald groeiproces dient door te maken, waarin de school een aanvullende taak heeft.
Hoofddoel dient dan te zijn: dit ontwikkelingsproces zo individueel mogelijk te maken, binnen een samenlevingsverband dat de school in feite is.
Dit ontwikkelingsproces dient ’t innerlijk groeiproces te bevorderen en dus gericht te zijn op zelfvervolmaking van de mens; al te beginnen bij het kind-zijn.
Een kind dat aangeeft leergierig te zijn, toont dat het zich belangrijk genoeg vindt om te groeien. De liefde naar zichzelf richt zich op het leren kennen van zichzelf. Onderwijs is een vorm van ontwikkeling die de mens innerlijk vervolmaakt.

Hier kan het kind tot een directe ervaring met zijn binnenwereld komen in relatie tot de buitenwereld. Het passieve bewustzijn wordt actief gemaakt.
Hierdoor komt het kind tot zelfbewust uiten en ervaart dit als vanzelfsprekend. In die uitingen kan het de ervaring gebruiken die het in eerdere levens heeft opgedaan. Leren is toch het bewust maken van lessen die reeds zijn gekend.

Wat dient in het algemeen de grondslag van wezenlijk onderwijs te zijn?
Hierbij kan aan het volgende gedacht worden:
– Het kind dient allereerst te leren voor onderwijs open te staan; zich een open leerhouding eigen te maken. Want lering geschiedt als de omgeving zich belangeloos en liefdevol op de medemens richt.
– Vervolgens moet het kind leren zichzelf te zien als middelpunt van het geheel.
– Het kind dient in het onderwijs te ervaren dat het goed is zelfvertrouwen te ontwikkelen.
– Ook het leren zich te uiten door vanuit zichzelf te spreken.
– De vele soorten kennis die op school wordt aangeboden, dient het kind als goed te ervaren om zo meerdere richtingen voor zijn ontwikkeling te kunnen kiezen.
– Wanneer bovenmatige waardering vanuit de leerkracht achterwege blijft, zal het kind belangeloos worden in zijn leeractiviteiten naar buiten toe en alleen gericht zijn op zelfverkenning; dit is het zichzelf leren kennen en ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie.

Hierdoor zal het ook leren zich open te stellen voor anderen zonder er iets voor terug te willen krijgen. Wezenlijk onderwijs nuanceert de gevoelens bij innerlijke stellingname en brengt het kind zelfverzekerd tot zelfstandig handelen. Deze grondslagen zijn erop gericht het kind wezenlijke eigenwaarde te leren en het zelfbesef dat het innerlijk onafhankelijk is zichzelf in diepte te leren kennen. Dat bemoedigt het kind en geeft het kind het gevoel aan de ander gelijkwaardig te zijn. Alles dient gericht te zijn op innerlijke gewaarwording en uiterlijke zelfreflectie.
Wat is prijzenwaardig?
Zij die werkelijk in staat zijn zichzelf te zijn en dit ook uitdragen, moeten zich dat bewust zijn en er blij mee zijn. Ze moeten dit koesteren. Deze mensen moeten overigens hen, die hier nog niet wezenlijk aan toe zijn, niet bovenmatig prijzen. Zij dienen zichzelf te prijzen in wat zij bereikt hebben.
Dit is een betere opstap tot zelfherkenning van de ander. Zelfprijzing wordt in onze maatschappij onvoldoende op de juiste waarde geschat. Men denkt eerder dat het overmoed is en onechtheid aanduidt. Maar wezenlijke aanprijzing kan vanuit een eenvoudig gemoed totstandkomen bij degene die zichzelf echt kent.
Elke inzet van de wil om tot herkenning van de ziel in zichzelf te komen maakt gelukkig. Het prijzen is in overeenstemming met het besluit van de ziel zichzelf te zijn.

Zie zo het geven van punten!
Dit is zoals het nu gaat een onechte vorm van prijzenswaardig gedrag neerzetten. Pas wanneer men zijn eigen moed prijst, om op goede wijze oneffenheden aan te gaan, is men het echt waard zichzelf te complimenteren. Dit sterkt de moed nog meer oneffenheden aan te gaan. Deze wijze van complimenteren van zichzelf dwingt uiteindelijk ook in de buitenwereld respect af en roept in de ander ook de moed op zichzelf te durven aan te zien. Het is op aarde heel moeilijk zich zielsecht te tonen, maar doordat volwassenen zich complimenteren, zijn zij kinderen tot voorbeeld en leren zo de kinderen aan te voelen wanneer ook zij prijzenswaardig zijn.

juni 2013
Copyright en alle rechten Anna Lamb

203 Responses to Het schoolkind

 1. Alisa Rawhouser zeggen:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 2. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 3. Sang Thanos zeggen:

  Thanks for all your valuable hard work on this site. My niece delights in managing investigations and it is obvious why. All of us hear all about the powerful form you present very useful solutions on this blog and cause participation from other people on this topic so our simple princess has always been becoming educated a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are performing a tremendous job.

 4. Piste audio zeggen:

  Bonjour, vous êtes compositeur mais vous n’avez pas les moyens de payer un orchestre symphonique et les moyens techniques de l’enregistrer ? Vous souhaitez mettre en valeur vos chansons, vidéos, films, documentaires, publicités par une musique sur mesure ? Pour toutes ces raisons http://www.audionomie.com est fait pour vous !

 5. Marvin Figueira zeggen:

  You have incredible knowlwdge listed here.

 6. Bonjour, vous êtes compositeur mais vous n’avez pas les moyens de payer un orchestre symphonique et les moyens techniques de l’enregistrer ? Vous souhaitez mettre en valeur vos chansons, vidéos, films, documentaires, publicités par une musique sur mesure ? Pour toutes ces raisons http://www.audionomie.com est fait pour vous !

 7. NordAlgow zeggen:

  online online bs name brand

  0da9 online per uomini

 8. Doris Stallones zeggen:

  NiceExcellentGreat blogweblog hereright here! AlsoAdditionally your websitesiteweb site a lotlotsso muchquite a bitrather a lotloads up fastvery fast! What hostweb host are you the use ofusingthe usage of? Can I am gettingI get your associateaffiliate linkhyperlink for youron yourin yourto your host? I desirewantwish my websitesiteweb site loaded up as fastquickly as yours lol

 9. sa zeggen:

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 10. Billy Kushin zeggen:

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant forme to come here and visit more often. Did you hire out a designer tocreate your theme? Superb work!

 11. RannevAlgow zeggen:

  online precio receta

 12. Thanks for sharing your thoughts onabout meta_keyword. Regards

 13. Teena Mcglade zeggen:

  Hihi, I love your post ! It’s funny ! Go to my website : http://www.neofic.com .

 14. Ankara Nakliyat Firması olarak biliyoruzki Evden eve nakliyat zor ve profesyonellik gerektiren bir iştir. Yetiştirilmiş eleman kadrosu, kapalı kasa araçlar, sigortalı taşımacılık, özenle seçilmiş paketleme malzemeleri, ücretsiz expertiz hizmeti, eşyalarınızın demontaj ve montaj işlemleri, tam zamanlı çalışma ve müşteri, memnuniyetini en ön planda tutmak gibi bir çok birikime sahibiz. Biliyoruz ki işinizi en güzel şekilde yerine getirecek firma biziz. Uzman kadromuz ve egitimini almış personellerimiz ile evden eve nakliyat, büro – ofis taşımacılığı, kurumsal nakliyat hizmeti sunmaktayız.

 15. Charity Pashal zeggen:

  Hello there, just became alert to your blog through Google,and found that it is really informative. I am gonna watch outfor brussels. I will appreciate if you continue this in future.Numerous people will be benefited from your writing.Cheers!

 16. RolanaAlgow zeggen:

  online efectos imagene

  fa08 levitra compare online

 17. NailyaAlgow zeggen:

  acheter du online dans le

  e9c8 online femenino onlineo

 18. AvdotyaAlgow zeggen:

  online 5 mg france

  3bc5 faster shipping on online

 19. Omar Darugar zeggen:

  I like the valuablehelpful informationinfo you provide in your articles. I willI’ll bookmark your weblogblog and check again here frequentlyregularly. I amI’m quite certainsure I willI’ll learn lots ofmanya lot ofplenty ofmany new stuff right here! Good luckBest of luck for the next!

 20. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 21. Some really interesting information, well written and broadly user genial .

 22. sa zeggen:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 23. Felipa Neall zeggen:

  Very interesting topic , regards for putting up. “Not by age but by capacity is wisdom acquired.” by Titus Maccius Plautus.

 24. sa zeggen:

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 25. Harris Coutu zeggen:

  Very valuable information

 26. sa zeggen:

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 27. Can I simply say what a reduction to search out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know easy methods to bring an issue to gentle and make it important. More folks must read this and understand this facet of the story. I cant believe youre not more widespread because you undoubtedly have the gift.

 28. sa zeggen:

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 29. Susannah Krull zeggen:

  All kinds of Women’s low coist customized shirts.

 30. sa zeggen:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 31. Rickie Roberta zeggen:

  Yes! Finally somethingsomeone writes about keyword1.

 32. girl directory zeggen:

  Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous.

 33. Carroll Beatson zeggen:

  Thank you for every one of your labor on this web page. Debby enjoys engaging in investigations and it’s easy to see why. We all learn all relating to the compelling mode you render priceless techniques via this web site and in addition increase contribution from visitors on the subject matter while our girl is undoubtedly discovering a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You are performing a stunning job.

 34. sa zeggen:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 35. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most indisputably will make sure to do not omit this website and give it a look regularly.

 36. sa zeggen:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 37. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks

 38. Très bon article Cela a été très intéressant pour moi. Enseigne et lettres.

 39. Fantastico el artículo. Fdo.Letras Corporeas.

 40. Gracias por compartir este tipo de contenido.vps.

 41. togel online zeggen:

  There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 42. I’m also commenting to let you be aware of of the perfect experience my cousin’s princess developed viewing your web site. She mastered some things, most notably what it is like to possess a wonderful helping mood to let many others without hassle fully understand selected problematic issues. You truly did more than visitors’ expectations. Thank you for churning out such invaluable, dependable, informative and even fun thoughts on your topic to Tanya.

 43. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 44. sa zeggen:

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 45. barkod etiketi zeggen:

  thank you for sharing.

 46. Amazing tips! Amazing tips over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I have spent some hours searching for such informations. I’ll also share it with my best friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Now with the task done, I will find some free live brunette cams. Thank you!! Greetings from Carlsbad!

 47. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 48. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 49. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 50. Leeanna Lanuza zeggen:

  What’s up, after reading this awesome piece https://php665.com/

 51. Miss Anjali zeggen:

  Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 52. Hey! I know this is kinda off topic however ,I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog articleor vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatlybenefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.I look forward to hearing from you! Wonderful blog bythe way!

 53. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 54. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 55. Ignacia Kepler zeggen:

  Amazing! This blog looks great. And I like this post!

 56. There are some fascinating points in time here but I do not know if I see these people center to heart. You can find some validity but I most certainly will take hold opinion until I take a look at it further. Great write-up , thanks therefore we want a lot more! Put into FeedBurner too

 57. Having read this I thought it was very informative.I appreciate you finding the time and effort to put this content together. Lots of useful information here. Ventilations rengöring

 58. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 59. B2B platform zeggen:

  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 60. bozena schott zeggen:

  Wybory radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędą się 21 października 2018 r. Tego dnia każdy wyborca z Pomorza w lokalu wyborczym otrzyma kilka kart do głosowania – w tym jedną z listą kandydatów do pomorskiego sejmiku. Kandydaci do Sejmiku Województwa Pomorskiego startują w 5 okręgach.

 61. Its very interesting blot content, Thank you for post

 62. sa zeggen:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 63. Nike SHoes zeggen:

  Thanks for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 64. Peggie Abdelal zeggen:

  You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 65. Judson Herrold zeggen:

  I always spent my half an hour to read this blog’s content every day along with a mug of coffee.

 66. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 67. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 68. I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 69. カルティエ zeggen:

  Wonderful work! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this post upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 70. Luigi Fulk zeggen:

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 71. Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m inspired! Extremely helpful info particularly the closing phase 🙂 I care for such information a lot. I used to be seeking this particular information for a long time. Thanks and best of luck.

 72. Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for
  a while and yours is the greatest I’ve found out till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning
  the supply?

 73. 토토사이트 zeggen:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 74. Deference to author , some superb information .

 75. Henrietta Lassa zeggen:

  Hey I am so grateful I found your weblog, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 76. url zeggen:

  This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 77. bursa nakliyat zeggen:

  bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 78. Sexy fat girls zeggen:

  Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 79. Super! Interesting information over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent 3 hours trying to find such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Right now with the search done, I going to watch some model homo cams. Gracias!!! Greetings from Austin!

 80. It’s an awesome post in support of all the internet viewers; they will take advantage from it I am sure.

 81. ankara nakliyat zeggen:

  Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 82. I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 83. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 84. The world of video games will never be the same again. There’s nothing quite like https://t.irtyc.com/hau0atf800?aff_id=29696&offer_id=4090&bo=3511,3512,3521,3522&nopop=1 on the entire internet. This is the most exciting hardcore adult video game out there. This is one of those games you can play for hours and hours without ever getting bored of it. Give it a try and let the games begin!

 85. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and excellent style and design.

 86. Tired of not having a special someone? Maybe you just want to get laid and nothing else. It doesn’t matter what type of relationship you’re looking for. You can find it at https://t.irtyc.com/j86z7cbgsg?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 There are plenty of single ladies here. The weekend is almost here. Find someone to spend it with. Who knows, you might even get lucky.

 87. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

 88. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 89. Woodrow Pinnow zeggen:

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 90. Sexy adult cams zeggen:

  There’s absolutely nothing more fun than adult cams. You can spend all day long talking to sexy babes. That’s why the internet was invented. This site is full of nothing but the hottest girls who love to take it off. Check out https://t.irtyc.com/9bh119pyww?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 and see for yourself. You’ll be amazed after just one visit. These girls are easy on the eyes and they know how to have a good time.

 91. jordan 4 zeggen:

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing concern with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 92. Minda Pratte zeggen:

  Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, nice written and include almost all significant infos. I’d like to look extra posts like this .

 93. Get laid today zeggen:

  Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 94. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in options also.

 95. Are you the type who loves porn? If so, then you need to take this free survey https://t.grtyo.com/atveuqd9hc?aff_id=29696&offer_id=2680&bo=2786,2787,2788,2789,2790 Answer each and every question and get a freebie afterwards. This is something that every porn lover needs to check out. You even get to see the world famous pornstar Dillion Harper. She’s showing plenty of cleavage and has a special message for you!

 96. I have to express thanks to this writer just for bailing me out of this type of setting. After surfing throughout the online world and coming across tricks which were not helpful, I believed my life was well over. Living devoid of the strategies to the problems you have solved all through your entire guide is a crucial case, and ones which may have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered the blog. Your personal skills and kindness in touching all the stuff was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks so much for your skilled and sensible guide. I will not think twice to endorse your blog to any person who will need direction on this problem.

 97. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 98. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 99. You have observed very interesting points ! ps decent web site .

 100. domino qq zeggen:

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 101. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 102. hammer of thor zeggen:

  I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 103. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 104. Stephen Mirmow zeggen:

  Admiring the commitment you put into your blog and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 105. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 106. Vaughn Lavender zeggen:

  Good information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 107. Cool! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I have spent 2 hours searching for such infos. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the job done, I’ll visit some model gay webcams. Thank you!! Greetings from Florida!

 108. I was thinking of publishing or posting online some of my articles I’ve written for school but can’t afford to copyright them. If they are in my school paper, do I hold any ownership over them or are they protected by law?.

 109. Danyel zeggen:

  Godfrey Tout bateau non baptise est mene par le diable aux rochers.

 110. my sister and I want to start a blog page together?

 111. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the very best in its niche. Very good blog!

 112. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 113. It’s enormous that you are getting ideas from this post as well as from our argument made here.

 114. Hi there mates, good article and pleasant urging commented here, I am truly enjoying by these.

 115. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 116. Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are good for new visitors.

 117. Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 118. Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 119. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 120. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the web the easiest factor to have in mind of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people consider issues that they plainly don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the entire thing without having side effect , folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 121. Stunning story there. What occurred after? Good luck!

 122. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 123. massage bangkok zeggen:

  There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 124. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 125. I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own site and want to find out where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

 126. Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to say keep up the great job!

 127. Hi there, of course this piece of writing is truly fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

 128. Kim Keown zeggen:

  Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 129. Ralph Perz zeggen:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Kudos!

 130. Brady Pruter zeggen:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 131. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 132. new site zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 133. Cleveland Pasto zeggen:

  Hi there, of course this post is in fact fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.

 134. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 135. I couldn’t resist commenting 🙂

 136. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 137. new website zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 138. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 139. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 140. For a nice and online on-line more than several hours today, nonetheless I actually under no circumstances uncovered almost any amazing write-up just like your own prediksi saham 2018. It is stunning value more than enough in my situation. For my part, if most web owners as well as blog owners produced superb articles because you did, the internet will probably be much more helpful than any other time.

 141. Donn Frisbey zeggen:

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 142. 熬夜後 zeggen:

  Dysport是A型肉毒桿菌素,為英國一所受嚴格監管的藥廠內透過高科技純化程序提煉的蛋白質。 Dysport更獲美國食品及藥物管理局FDA核准用於美容用途,肯定其效果及安全性。其能有效阻隔神經訊息傳達,令肌肉不受神經控制,減退因肌肉而過度收縮引致的面部動態性皺紋及放鬆過度活躍的肌肉,以達到瘦面、瘦小腿效果;亦能抑制汗腺掛汗的神經系統,有效減少汗水分泌,達到止汗​​及減少異味。Dysport 瘦面 溶脂 Dysport注射到咬肌內,抑制神經肌接頭處乙酰膽鹼遞質的傳遞,使咬肌張力變小而達到瘦臉效果。

 143. Maye Kannady zeggen:

  You have made some really good points there. I checked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 144. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 145. I was very pleased to discover this page. I wanted to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you book-marked to see new information on your blog.

 146. Your means of describing the whole thing in this piece of writing is actually good, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

 147. Good post. I’m facing a few of these issues as well..

 148. You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with along with your website.

 149. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 150. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 151. This article provides clear idea in support of the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging.

 152. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 153. Agen Sbobet zeggen:

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 154. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in options also.

 155. togel online zeggen:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 156. Poker88 zeggen:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 157. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 158. prediksi sgp45 zeggen:

  You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with along with your website.

 159. Anoniem zeggen:

  Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 160. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 161. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 162. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 163. skeleton onesie zeggen:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 164. stitch onsie zeggen:

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through articles from other writers and practice a little something from other sites.

 165. Co2激光脫癦 zeggen:

  9合1升級保護,提升全面防護!!! 相比之前四合一的疫苗只能預防四種hpv病毒,70的相關癌症。 九合一可以預防9種hpv病毒,可預防高達90以上的子宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌及癌前病變等。 HPV9合1子宮頸癌疫苗 Gardasil 功效 100 預防高危致癌的 HPV 16、18、31、33、45、52 及 58 型號 (可減低 90 患子宮頸癌、、90-95 肛門癌、85-90 外陰癌、80-85 陰道癌及相關癌前病變的風險) 100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) 男性方面,能減低患上肛門癌、生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 及傳播 HPV 病毒的風險 注射位置紅腫及痛、輕微發燒和頭痛,至今未有嚴重副作用記錄

 166. Skin zeggen:

  Restylane乃一系列用於美顏的長效透明質酸產品。 Restylane療程能有效撫平皺紋、美化臉型輪廓及唇部,並可改善膚質及肌膚的彈性。Restylane透明質酸作用原理 Restylane透明質酸均以非動物來源的透明質酸作為原料,獨有的NASHA™專利技術研製而成。微量Restylane透明質酸凝膠到皮膚中,可以讓您的面部肌膚恢復豐盈飽滿。 Restylane透明質酸中的透明質酸與人體內的天然透明質酸十分相似,使用前無需進行皮膚測試,引起過敏反應的機率亦極低。

 167. chatbot zeggen:

  本地搜尋引擎最佳化

 168. 由全球生長因子與胜肽韓國廠商CAREGEN研發,利用美國專利「KP7-4胜肽技術」,獨特滲透配方提供高穩定、高滲透、高效能的胜髮環境,模擬人體生髮機制,目的使頭皮、毛囊恢復健康及作用活性,重啟生髮系統。DR CYJ髮胜肽療程的治療原理為 利用複合活性成分配方恢復毛髮平衡, 根據生態生物工程原理研發, 關鍵胜肽名為KP7-4,結合了七種專利胜肽, 實驗證明能有效模擬「人體胜髮因子」,掌握育髮四關鍵:毛囊強健、減緩異常落髮、強化髮根、供給毛囊血管營養,模擬毛髮循環機制,同時減緩異常落髮及強化髮根。DR.CYJ髮胜肽不含藥性且無副作用,能有效促進增髮

 169. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 170. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 171. missnileyhot zeggen:

  You’ve got to check out this cam girl’s big natural tits. Those jugs of hers are awesome. The face on this cutie is as sweet as sugar. Don’t worry if she’s not online. There’s plenty more babes at http://www.camgirl.pw It’s only a matter of clicking or tapping until you find the girl of your dreams there.

 172. Investment zeggen:

  I definitely wanted to jot down a brief remark to be able to express gratitude to you for all the precious points you are showing here. My extended internet look up has at the end been recognized with really good facts to exchange with my colleagues. I ‘d assume that most of us readers are really lucky to exist in a remarkable community with many awesome individuals with great ideas. I feel rather happy to have seen the weblog and look forward to so many more fabulous times reading here. Thanks a lot once again for everything.

 173. sexyassistant_ zeggen:

  The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 174. Are you searching for a date? If so, there’s just one place where you should go. https://t.irtyc.com/vb8tffw9ts?aff_id=29696&offer_id=3785&nopop=1 has more horny singles than any other place online. You can go there and hook up immediately. These are the type of singles who like to have some fun in the sack. Get laid today and put a big smile on your face tonight.

 175. I’ll immediately clutch your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 176. Are you looking for love in all the wrong places? There’s just one site where you can meet all kinds of local singles. There’s never a shortage of girls at this site. By far the best part is, you can go on a date tonight. Hook up here https://t.irtyc.com/awx9mr337k?aff_id=29696&offer_id=3788&nopop=1 and start the day off right. Before you know it, you’ll be in love and hearing the birds sing once again.

 177. lizrose90 zeggen:

  Take a good look at http://www.camgirl.pw This is the one site where you can have a lot of fun. The fun you can have here is exactly what you’re looking for. Enjoy yourself and meet some sexy ladies in the process.

 178. amberlaray zeggen:

  A good time is what you’ll have with the girls at http://www.camgirl.pw. This is by far the most exciting site on the entire internet. Don’t think twice about visiting this site. Not if you’re in the mood to have a little kinky fun.

 179. ryannabanks zeggen:

  Are you searching for a little fun? If you are, then http://www.camgirl.pw is the best site for just that. You’ll find plenty of hot babes there who love to get down and dirty. That’s exactly what you’re looking for right this very second.

 180. Many thanks for this specific info I had been exploring all Bing to discover it!
  tennessee finesse shirt http://ow.ly/jKbT30lgVvw

 181. Why Thyss Chick Yanna Suppose To Be Feednn Mii Dogg Nd She Eattn Hys Shyt .!* Lmaoo ‘ Mi Dogg Eat House Food|FUCKYAFEELINGS_|
  tennessee finessee shirt http://ow.ly/jKbT30lgVvw

 182. I like your writing style really loving this web site .

 183. hi there! , I adore a person’s writing a lot! quantity most people keep up a correspondence further close to the write-up with Yahoo? We require a professional in this particular home to solve the difficulty. Perhaps that is definitely people! Looking ahead to seem you actually.

 184. I have to show my thanks to this writer just for bailing me out of this particular issue. As a result of looking throughout the the net and coming across thoughts which were not powerful, I figured my entire life was done. Existing minus the strategies to the problems you have resolved through your review is a crucial case, and the ones which may have in a wrong way affected my career if I hadn’t discovered your blog. That capability and kindness in handling a lot of things was excellent. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a subject like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thank you so much for this skilled and amazing guide. I won’t be reluctant to recommend the blog to anyone who needs to have direction about this area.

 185. yeezys zeggen:

  I definitely wanted to type a brief comment so as to express gratitude to you for these lovely tips and hints you are giving out at this site. My rather long internet lookup has now been paid with good ideas to talk about with my contacts. I ‘d mention that many of us site visitors are quite blessed to live in a good website with so many perfect people with beneficial tips. I feel very much lucky to have come across your website and look forward to tons of more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.

 186. I just now wanted to tell you how much we appreciate every thing you’ve discussed to help enhance the lives of men and women in this subject matter. Through your own articles, we have gone from just a novice to a professional in the area. It’s truly a honor to your work. Thanks

 187. I must express my affection for your generosity supporting those people that require help on that matter. Your very own dedication to passing the solution all around ended up being remarkably interesting and has truly enabled girls just like me to get to their dreams. Your informative guide implies a lot to me and even further to my peers. With thanks; from all of us.

 188. Your post on Het schoolkind – Spiritualiteit in opvoeding en onderwijs is awesome. I hope you can continue writing many more post in the future. Viva spiritualiteit-in-de-opvoeding.nl

 189. 321-917-5986 zeggen:

  andy strutt is a traitor who sells classified secrets works at leidos cyber has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. andrew david strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. andy strutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew david strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew david strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andy strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. r0d3nt wife has access to his secret material. DOB 6/3/1975 sprint phone 321-917-5986 google voice 702-514-0650

 190. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 191. I added a new list. As you’ll see it’s bigger than most of them. I hope you all have had a great week!

 192. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness on your submit is simply great and that i can think you are a professional in this subject. Fine along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.

 193. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 194. it disposal zeggen:

  What I have observed in terms of laptop memory is that often there are specs such as SDRAM, DDR etc, that must match the requirements of the motherboard. If the computer’s motherboard is kind of current and there are no operating system issues, modernizing the memory literally requires under 1 hour. It’s one of the easiest personal computer upgrade techniques one can envision. Thanks for sharing your ideas.

 195. natynaty zeggen:

  You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 196. Perfect work you have done, this web site is really cool with great information.

 197. I hope you all are having a great weekend. I have a new list for you. Read the latest update on how I compiled the list. I’m still surprised by the results.

 198. I adore your wordpress web template, exactly where would you down load it through?

 199. I just want to mention I am just all new to blogs and actually savored this web site. More than likely I’m planning to bookmark your blog . You really come with fantastic well written articles. Appreciate it for sharing with us your web site.

 200. I enjoy you because of all of the efforts on this blog. My mom enjoys conducting investigations and it’s really simple to grasp why. A lot of people learn all relating to the compelling way you offer very helpful suggestions by means of your website and as well boost response from others on the point so our own daughter is undoubtedly becoming educated a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You are always doing a fantastic job.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.