Vernieuwend onderwijs

[cryout-multi][cryout-column width=”1/2″] De kinderen van nu

De kinderen van nu bezitten al vaak meer kennis van het wezen van het geestelijke in zichzelf.

Zij komen in een wereld die steeds meer gericht is op materiële waarden en deze zijn vaak als belangrijkste doelen in de opvoeding gesteld; denk aan het behalen van hoge cijfers, diploma’s, het verkrijgen van een “goede” baan…..

En in de kinderen van nu is het bewustzijn een onafhankelijk, uniek en geestelijk mens te zijn, sterk aanwezig.
Zij ervaren dit in iedereen en in alles.

Immers, de mens is voor alles een geestelijk wezen en onze kinderen hebben met het geestelijke in zichzelf al een veel directere verbinding.

Kinderen vragen op diep niveau zichzelf te mogen zijn.
Dit krijgen ze door acceptatie te ervaren via de buitenwereld, in eerste instantie via de ouders.

Dit veilige gevoel ontstaat dus in henzelf, maar wordt wel of niet gestimuleerd door het gedrag van ouders en opvoeders.

De opvoeder zou het kind bij zijn innerlijk weten kunnen brengen.
Dit gebeurt door het te leren naar zijn diepere impulsen te kijken.

Echter wanneer het kind innerlijk onzeker is en dan ook nog eens door het gedrag van volwassenen hierin wordt bevestigd, dwaalt het af van het contact met zijn innerlijke essentie.

Onze essentie voedt ons met impulsen. Elke impuls toont iets.

We moeten ons dus naar het kind richten; op de wensen, die het vanuit zijn innerlijke ontvangt, of weer met hem teruggaan naar zijn oorspronkelijke wensen.

Vaak is het innerlijk wanhopig, afgescheiden te zijn van het contact met zijn innerlijke essentie, de directe bron van informatie, die weer verbinding heeft met zijn levensopdracht.

Problemen komen vaak voort uit de behoefte zich veilig en zeker te voelen in zichzelf.

Het kind kan handelen vanuit het innerlijk weten wat het op aarde moet verwezenlijken. Men kan het kind hier opnieuw op richten.

Veel kinderen van nu vertonen afwijkend gedrag; zijn vaak niet of nauwelijks aanspreekbaar.

Hierdoor denken ouders en opvoeders vaak dat zij tekort schieten in hun opvoeding, maar de werkelijke reden is dat veel kinderen van nu met een ander bewustzijn geboren worden.

De opvoeding die wij kregen lijkt niet meer te werken bij deze kinderen.

De vorm van hun persoonlijkheid dwingt ons ons op hen af te stemmen.

Ouders en opvoeders en andere volwassenen zullen vaak hun inzichten moeten bijstellen om deze kinderen goed te kunnen begrijpen en te begeleiden.

Wij zullen dus moeten veranderen en wel collectief.

Om te beginnen zal onze houding in het leven meer geestelijk gericht dienen te zijn.

De opvoeding van deze kinderen dwingt ons te veranderen door naar diepere waarden en waarheden op zoek te gaan, want pas dan zullen we het kind goed kunnen begrijpen en begeleiden.

Het is van groot belang dat ieder mens, dus ieder kind, van jongs af aan leert open te staan voor zijn innerlijk gevoelde wensen en impulsen en daar ook trouw aan mag zijn.

Natuurlijk heb ik het hier niet over de regels en regeltjes uit het dagelijks leven.

Het kind moet deze juist leren hanteren om sturing en steun te bieden in zijn leven waarbinnen dan allerlei processen kunnen plaats vinden.

Anders zou het volkomen stuurloos worden.

Ik denk hierbij aan zaken als op tijd naar bed gaan; het bord leeg eten…

Het kind moet ook leren te aanvaarden dat wat het is… alles is wat het in dit leven nodig heeft.

Zo kan het kind uiteindelijk tot overgave aan zijn leven gebracht worden; vrede hebben met z’n leven; vrede met zichzelf, in overgave, door te gaan beseffen dat het leven en hij zelf precies goed is, zoals het is.

Nu wordt het kind dikwijls naar vergroting van zijn persoonlijkheid getrokken; het wordt dikwijls gestimuleerd de mooiste, de knapste, de pienterste en succesvolste te worden.

De opvoeder dient het kind te tonen dat alles wat het in dit leven voor zijn groeiproces nodig heeft al in hem aanwezig is.

Zo wordt het uiteindelijk tot vertrouwen in het leven gebracht en vooral tot vertrouwen in zichzelf.

Maar het moet ook leren dat wat in hem is, opnieuw bewust gemaakt kan worden, want dit brengt hem tot trouw aan zichzelf en maakt bevestiging van buitenaf zelfs ondergeschikt.

Alleen zo krijgt het echt zelfvertrouwen.

Volwassenen zijn snel geneigd vanuit een bepaalde hoogmoed zich naar kinderen te richten. Zij denken het allemaal al te weten.

Dit is in zekere zin wel zo als het de aardse wetten, regels en processen betreft, zoals regels in het verkeer, thuis of op school, maar niet waar, wat de innerlijke kennis aangaat.

Deze is verbonden met de impulsen vanuit het innerlijk weten, de essentie van de mens, die zich uit in verlangens, wensen en meningen.

Die kennis is feitelijk verbonden met de oorspronkelijke afkomst van vóór dit leven en bevat kennis en ontwikkeling die door anderen dikwijls niet herkend kan worden en daardoor wordt onderschat.

In onze gedachtegang, dus ook in die van kinderen komt dit alles tot uiting.
Let maar eens op de vragen die in jezelf en in kinderen naar boven komen.

Neem ze serieus, word ze je bewust, uit ze en stimuleer ook de kinderen dit te doen.

Die vragen zijn oproepen vanuit het onderbewuste om de kennis
die in ons en in ieder ander aanwezig is te verkennen, te verdiepen en te verbreden.

De ziel wenst niet passief te rusten in de kennis die zij al heeft.
Door ons, vooral luisterend naar kinderen, af te vragen hoe die kennis in elkaar zit, helpen we onszelf en de kinderen zichzelf te leren kennen.

Het is net of ook wij, de opvoeders eerst de goedkeuring van buitenaf afwachten.

Aan iedere relatie en zeker aan die van kind en volwassene ligt een gemeenschappelijk doel ten grondslag: een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma in relatie met elkaar.

Dat programma kan optimaal worden aangegaan.

Kinderen van nu nodigen ook ons, opvoeders, uit de diepte in te gaan in onszelf; daar liggen de antwoorden op ons gedrag.

De kinderen vragen ons dus vanuit bewustwording de processen met hen aan te gaan.

Zij vormen een grote uitdaging onszelf aan te zien, opdat wij hen kunnen aanzien vanuit bewustzijn in gelijkwaardigheid.

Dus

Geen enkel kind is gelijk, (behalve in zijn diepste wezen).
Het dient dus een individuele aanpak te krijgen.

Menig kind wordt niet voor vol aangezien en daardoor dikwijls onvoldoende serieus genomen wanneer het zijn mening geeft, een keuze maakt of een wens uit.

Het kind dient respectvol benaderd te worden. (Ga met het kind om zoals je met je beste vriend of vriendin om gaat; toon het net zo veel respect en acceptatie.)

Er wordt niet of nauwelijks “actief” geluisterd * (lees: “Luisteren naar kinderen” van Thomas Gordon).

Soms is het mogelijk het kind naar het volwassen bewustzijn op te trekken (het kind is immers kind en volwassene tegelijkertijd)

en ruimte te geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor wat het als wezenlijk ervaart (alleen regels van huiselijke aard zijn zeer belangrijk voor hen deze geven houvast in het leven; dus regels als: op tijd naar bed, je bord leeg eten, niet van tafel lopen, enz.).

Hen helpen te leren leven vanuit hun innerlijke kern, door hen te accepteren zoals zij werkelijk zijn.

Wij zijn het middelpunt in ons leven.

Door hen aan te moedigen te uiten wat zij voelen en te zeggen wat zij denken

(Wij kunnen als volwassene wel aangeven hoe zij iets kunnen zeggen over hoe zij iets zeggen maar niet over wat zij zeggen; dus alleen over de manier waarop zij hun gedachten en mening naar buiten brengen kan de volwassene hen leren
zich aan te passen volgens algemeen geldende normen bijvoorbeeld niet vloeken; met twee woorden spreken enzovoort).

Wat is dan leren?
Een kind heeft van naturen behoefte om te leren.
Elke stap die het zet is leren.

Wat verstaan we eigenlijk onder leren?
Lering ontstaat wanneer de omgeving zich vanuit belangeloosheid en liefdevol richt op het kind.

Liefdevol zijn vindt plaats in gradaties.

Ieder mens dus ook ieder kind wil belangeloze liefde ervaren.
Dat wordt bijna nog niet gekend op aarde.

Echter heel soms ontmoet je iemand die echt geïnteresseerd in je is.

Dat voelt als een warme hand om je hart. Deze mensen kom je nog heel weinig tegen.

Of men richt zich op je vanuit formaliteit, of je voelt dat het is om bv zelf aardig gevonden te worden, of het is een soort beleefdheidshouding die eigen gemaakt is,
die werkt voor hen of vanuit schuldgevoel misschien zelfs angst.

Maar werkelijk belangeloze liefde naar de ander wordt bijna nog niet geschonken.

We hebben echter allemaal dieperliggende herinneringen aan belangeloze liefde. Natuurlijk, want onze oorsprong zit diep in ons weten.

We zijn er dan ook steeds naar op zoek, want we zijn de verbinding met deze liefde in ons dikwijls kwijtgeraakt.

We zoeken daardoor allemaal naar deze liefde op aarde.
Als je goed kijkt komt de zoektocht naar liefde in alle facetten van ons leven terug.

Het heeft allemaal te maken met de zoektocht naar werkelijke onbaatzuchtige liefde.

Wanneer een kindje geboren wordt leeft het in de aardse sfeer, maar er is nog heel veel in het kind gericht op de geestelijke sfeer waar het pas van afkomstig is.

Dat is nog maar heel tijdelijk.
Aarding ontstaat door de ervaringen en inzichten die dit kind krijgt met de materiële wereld en met de aardse problemen.

Je kunt van pas van werkelijke aarding spreken wanneer je je inzichten verbindt met de aardse werkelijkheid.

De mensen die vooral rationeel met het leven en de aarde bezig zijn, zijn mensen die niet geaard zijn.

Zij hebben zichzelf alleen geïdentificeerd met de materie.

Als de volwassene egocentrisch is, dus niet egoïstisch, als je helemaal alleen met jezelf bezig bent en daar de kinderen in meeneemt, dan kan het kind zichzelf niet herkennen en dat blijft een mens die alleen meegaat met de lijn van de volwassene.

Maar wie is dat kind nu zelf.
Het kind dat niet zichzelf kan worden wil vaak weer terug naar de geestelijk wereld waar de warmte en liefde is waar het zo naar verlangt.

Het kleine kind ervaart de geestelijk wereld nog vaak en heel veel.

Juist kinderen die nog veel contact met de geestelijke wereld hebben, voelen zich daardoor verschrikkelijk eenzaam.

En hoe uit het zich dan hierbij?

Een van de symptomen is passief gedrag.

Aan passief gedrag liggen gevoelens van eenzaamheid ten grondslag. (ga verder naar de volgende kolom)

[/cryout-column] [cryout-column width=”1/2″] Het nieuwe onderwijs zou dan ook als basisuitgangspunt moeten hebben
dat wat reeds slapend in het kind aanwezig is, geactiveerd dient te worden
om het daarna in de praktijk te kunnen brengen.

Gartner heeft het dan ook over 9 intelligenties, anderen over 12.

Dit is onderwijs waarin als uitgangspunt wordt genomen dat een kind zichzelf laat ontplooien.

Er wordt hierbij niet opleggend gewerkt door volwassenen.
Zij stemmen zich af op het niveau dat het kind aangeeft is dus niet dwingend.

Kinderen van nu zullen steeds meer zelf doende zijn, zelfondernemend, zelfverkennend.

Hiervoor zullen leerkrachten de ruimte dienen te geven in het aanbieden van de leerstof.

Kinderen van nu zijn zo verschillend dat sommige zaken geënt zullen dienen te zijn op de werkelijke leeftijd van het kind en andere zaken zullen hun leeftijd zelfs ver te boven kunnen gaan.

Leeftijden zullen meer en meer verbonden zijn met de innerlijke ontwikkeling.

Er zullen ook meer kinderen komen die meervoudig ontwikkeld zijn op een zeer jonge leeftijd.

Daardoor zullen deze kinderen onvoldoende ontwikkeling kunnen krijgen
binnen het reguliere, algemene onderwijs van nu.

Kinderen van nu zijn sowieso sneller van begrip.
Zij kunnen vluchtig, maar diepgaand processen doormaken.

Hierdoor is er een verandering noodzakelijk binnen het onderwijs en opvoedingszaken daar deze kinderen vaak leerprojecten krijgen die voor hen geen uitdaging betekenen.

Men zal zich binnen het nieuwe onderwijs overwegend moeten richten op het kind als geestelijk wezen.

Van hieruit zal een afstemming op een dieper niveau volgen.

Binnen deze afstemmingen kunnen dan diverse vormgevingen plaatsvinden.

Deze afstemming schept dan ruimte zodat velen afzonderlijk een eigen weg kunnen gaan.

Het is dus meer de afstemming van de leerkracht die het mogelijk maakt dat het kind zijn eigenheid kan behouden.

Ook al is er een strakke vormgeving.

Wanneer de leerkracht onvoldoende in staat is zijn eigenheid te behouden binnen beperkende omgevingen, dan zal deze ook de eigenheid ontnemen aan het kind.

Ongeacht welke leermethodiek dan ook.

Een beperkende omgeving is een omgeving waarin het kind niet in staat wordt geacht zijn eigen weg te ontwikkelen, maar die wordt aangereikt via hele strakke schematische vormgevingen, zoals methodieken.

Echter ongeacht waar het kind al toe in staat is, is het ook binnen deze beperking mogelijk om het kind zijn eigenheid te laten behouden.

Dit is essentieel binnen spirituele ontwikkeling.

Hoe kan de leerkracht dit bereiken?

Het heeft te maken met daar waar de leerkracht de accenten legt.

Dit valt niet aan te leren, maar het zit in je.
Het is dus zinloos anderen mee te willen nemen in deze overtuiging.

Leerkrachten dienen dan ook voor alles zichzelf te zijn.
Zichzelf te geven binnen de mogelijkheden die zij zelf hebben.

In hen is menigmaal karma werkend in relatie tot het kind, in relatie tot de omgeving, in relatie met de ontwikkeling van de tijd, waarin we nu staan.

Door deze beperking dienen we als het ware ondergeschikt te zijn aan het resultaat.
Deze staat in verband met de eisen van de school.

De leerkracht dient zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eigen beperking, zijn eigen schijnwaarden onder ogen te zien.

Dit houdt in dat de leerkracht in staat moet zijn zelfonderzoek te verrichten.

Hij dient te accepteren wat hij in zichzelf vindt en van daaruit zichzelf wensen vorm te geven op een wijze die hem eigen is.

Wanneer hij hiertoe in staat is, zal hij ook vorm kunnen geven binnen de beperking van methodieken op een wijze die geschikt is voor de kinderen van deze tijd.

Één van de kenmerken van deze mensen is dat ze ingesteld zijn op de eigen intuïtie.

Dus ook dient de leerkracht zich te laten leiden door de eigen intuïtie.

Hierdoor zal er in het kind herkenning ontstaan waardoor je eerder zal komen tot een diep gelegen contact en een verfijning in handelen naar beide kanten toe.

Dus wanneer de leerkracht in staat is, zijn eigen wezen te vervullen en deze zodanig serieus te nemen en vorm te geven in zijn eigen leven, dan zal deze leerkracht een volmaakte leerkracht zijn in welke omstandigheid dan ook.

We hebben dan ook geen nieuwe scholen nodig.
Ook zullen we onwilligen niet moeten wensen te overtuigen.

Wel zullen we ons meer en meer af moeten gaan vragen:
”Wie vertrouwen we onze kinderen toe?”

Wat moeten we dan gaan doen met het onderwijs in de toekomst?
In het onderwijs worden van uit hogerhand onderwijsprogramma’s gebracht.
Dat is ook nodig. We kunnen niet ineens met rekenen ophouden.
Maar wanneer dit het enige is wordt de boodschap die het kind te brengen heeft op deze manier afgesloten.
Ik denk dat we allereerst rust moeten gaan brengen in deze nieuwe tijd in het onderwijs, in het kind.

En we moeten goed gaan luisteren. Er zijn al heel veel initiatieven.
Maar het lijkt of het niet van de grond komt.
In de praktijk kan het maar niet verwerkelijkt worden.

Er zijn veel kinderen van verschillende culturele achtergronden,
ook daardoor kun je heel moeilijk een lijn in trekken.
Doordat we eigenlijk niet doorzetten, omdat we zoveel problemen zien komt vernieuwing niet echt van de grond.

Hoe verandert dat nou?
Wanneer je echt jezelf durft te zijn verandert er al een heleboel.

Dan gebeurt er al zoveel binnen het werken op school.
De leerkracht gaat dieper en zelfbewuster naar zichzelf kijken.
Ook zichzelf zien als geestelijk wezen in de stof en vandaar uit gaat hij staan in wie hij of zij is.
Dan hoef je echt niet gelijk in reïncarnatie te gaan geloven of van alles te veranderen.

Maar er treedt al verandering op wanneer je jezelf eerst bewust wordt en accepteert wat en wie je tegenkomt in jezelf.
Je kan dan niet meer anders dan vanuit dat hernieuwde zelfrespect zo ook naar het kind kijken.

Toch hinken we nog vaak op twee benen en daardoor hebben we te weinig daadkracht.
Of we zijn bang voor sarcastisch gelach van de collega’s, of kritiek van de ouders….
Dus we moeten een andere manier vinden.
Een andere manier waarin je toch jezelf bent, maar zonder dat je daar zoveel negativiteit door krijgt.

Je hebt ook mensen die zeggen het kan me niets schelen, ik ga gewoon door.

Ook dat werkt niet.
Je zult je innerlijk beleven aan moeten passen bij je functioneren.
Dat lijkt simpel, maar dat is een hele klus.
Dus je moet jezelf worden en vooral jezelf durven zijn binnen je werkverband.

Wij worden bij het onderwijs niet gevormd op innerlijke basis, maar eigenlijk op wat je kent, op uiterlijke waarden.
En het moet natuurlijk met beiden.
Niet alleen die mensen die diep innerlijk voelen, zijn waardevolle leerkrachten, ook de kennis is natuurlijk van belang.

Maar we kunnen met ons onderwijs de totale mens niet vormen.
We zouden ook de ontwikkeling van de leerkracht niet alleen ook op kennisvermeerdering moeten baseren, maar ook op de totale mens.
En dat niet alleen van leerkrachten, ook de ouders, de scholengemeenschap.
Heel belangrijk is dat leerkrachten met vreugde lesgeven.

We moeten in het onderwijs zowel het denken als het voelen ontwikkelen.

Wanneer we het denken en voelen namelijk beide
helpen ontwikkelen komt het kind tot een dieper beleven.
Onze leerstof zou hierop meer geënt moeten worden.

Kennis moet geen doel in zich worden, maar een middel worden tot een brede ontwikkeling binnen het totale menszijn.
Wanneer we denken en voelen richten op het komen tot zelfbesef dan kan een mens zichzelf overstijgen.

Je krijgt zelfbesef wanneer je als kind ten eerste herinnerd wordt aan je oorsprong. Daar was je Goddelijk en menselijk tegelijkertijd.

Je krijgt zelfwaardering wanneer je jezelf kunt verwerkelijken naar buiten toen.
Maar dan niet alleen door met wilskracht jezelf te bevestigen,
maar door zelfacceptatie.

Je komt tot zelfacceptatie wanneer je er werkelijk mag zijn, ook met je onhandigheid, met je domheid, met je stotteren, met je halfaf zinnen, met je niet kunnen rekenen, met je ….
Zelfbevestiging kun je namelijk niet aanleren. Dat kan een ander jou niet leren.
Zelfbevestiging wordt gespiegeld naar je.
Wanneer iemand met jou omgaat vanuit gelijkwaardig gedrag kom jij tot zelfbevestiging.

Dus alle opvoeders werk aan je eigen zelfbevestiging en je zult een goed opvoeder worden.

Een mens mag zijn wie hij is vanuit werkelijk zelfrespect.
Dit heeft te maken met liefde.

Het toekennen van meerwaarde aan de een boven de ander is ontkenning van de werkelijke waarde van menszijn.
Het is vertoeven in de stoffelijke aspecten en die meer waarde toekennen.
Dit kan zijn tussen een vrouw of man, bruin of blank, dom of intelligent,
arm of rijk, mooi of lelijk.
Dit zijn allemaal stoffelijke aspecten.
De mens die onderscheid maakt onderkent niet de gelijkwaardigheid van elke mens in zijn eigen zijn.
Daardoor komt hij tot verheffing van zichzelf of iets of iemand anders boven anderen.

Wanneer je een kind leert wie hij werkelijk is dan zal dit hem terugbrengen naar zijn wezenlijke waarde.
Wanneer de ene mens zich boven de ander stelt ontluistert hij de eigenheden die verbonden zijn aan de bijzondere kenmerken van menszijn.

Het is de diepste ontkenning van de menselijke waarde in zijn geheel.
Ieder mens kent deze werkelijk waarden van het menszijn.
Dat zit in ons allemaal.

We weten dus allemaal in het diepste van ons wezen wat deze werkelijke waarden zijn.
Laat dat ons steunpunt zijn.
Als we dit in onszelf en daardoor ook in het kind tot herkenning kunnen helpen brengen; dus het kind brengen bij de wetenschap van zijn eigen waardig zijn,
dan wissen we de meest fundamentele minachting namelijk die naar het eigen wezen toe, uit.

En dan pas kun je komen tot verdieping van mens zijn vanuit je kern.
Dit is waar het nieuwe onderwijs op gebaseerd zou moeten zijn.

Alleen slechts zij die in staat zijn zichzelf zo aan te zien m tot wezenlijke volwassenheid te komen zouden we onze kinderen toe moeten vertrouwen.

Zo leraar zijn vraagt echt meesterschap….! [/cryout-column] [/cryout-multi]

92 Responses to Vernieuwend onderwijs

 1. NordAlgow zeggen:

  online for sale in tx

  0da9 does online men do

 2. KondratijAlgow zeggen:

  online online at the online

  4e42 look there rx online

 3. NailyaAlgow zeggen:

  harga obat online di apotik

  e9c8 online supplier from australia

 4. Milan Hagerty zeggen:

  It is remarkable, it is very valuable piece

 5. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 6. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 7. kogi nelajobs zeggen:

  I view something really special in this web site.

 8. Highly descriptive article, I loved that a lot. Will there be a part 2?

 9. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 10. Very good site you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 11. cindy ferragamo zeggen:

  We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive process and our whole community will likely be thankful to you.

 12. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 13. Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 14. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Kudos

 15. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 16. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.|

 17. bape hoodie zeggen:

  I precisely desired to thank you so much all over again. I’m not certain the things I would’ve implemented without the type of basics shared by you regarding such a subject. Entirely was a real distressing dilemma in my position, however , witnessing a new skilled avenue you solved it took me to jump with contentment. I’m just grateful for the work and in addition pray you find out what an amazing job that you’re carrying out educating many people through the use of your web blog. I am certain you haven’t encountered any of us.

 18. I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this weblog on regular basis to take updated from most up-to-date news.

 19. I delight in, cause I discovered exactly what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 20. I wish to show my thanks to this writer just for rescuing me from this circumstance. Because of surfing throughout the internet and meeting ideas that were not pleasant, I was thinking my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the issues you have sorted out by way of this post is a critical case, and ones which could have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web blog. Your actual knowledge and kindness in maneuvering the whole thing was excellent. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks so much for this skilled and results-oriented guide. I will not think twice to suggest the website to any person who needs to have direction about this problem.

 21. Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 22. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 23. I’m a blog crazed person and i love to read cool blog like yours.;~;.;

 24. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 25. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 26. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 27. I like it when individuals get together and share ideas. Great website, continue the good work!

 28. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 29. Ahaa, its nice conversation about this paragraph at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 30. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 31. I could not resist commenting. Well written!

 32. I surely did not understand that. Learnt a thing new nowadays! Thanks for that.

 33. Www.Wakawaka.Id zeggen:

  I am browsing on line more than Three hours today, yet Irrrve never uncovered virtually any interesting content for instance you.. video vlogger terbaru It’s wonderful price tag adequate to me. In my view, in case most webmasters in addition to people produced very good information when you does, the web would have been a much more beneficial than in the past.

 34. you possess a fantastic blog here! would you like to make some invite posts in my weblog?

 35. Bisnis Paytren zeggen:

  There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 36. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 37. Hi, I read your new stuff on a regular basis. Your humoristic style is witty, keep it up!

 38. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 39. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!

 40. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

 41. Howdy! I know this is sort of off-topic however I needed to ask. Does running a well-established blog like yours take a large amount of work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

 42. I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 43. I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 44. Michael Freyre zeggen:

  Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I think that you simply could do with some p.c. to drive the message house a bit, however instead of that, that is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 45. Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for
  a while and yours is the greatest I’ve found out till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning
  the supply?

 46. new website zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 47. new site zeggen:

  I think your blog is good, maybe you can also refer to the contents of my new website.

 48. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 49. Grover Mapua zeggen:

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

 50. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 51. Poker88 zeggen:

  Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 52. I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 53. dominoqq zeggen:

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 54. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 55. togel online zeggen:

  Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for
  a while and yours is the greatest I’ve found out till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning
  the supply?

 56. prediksi sgp45 zeggen:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 57. paykasa zeggen:

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 58. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 59. nfl game pass zeggen:

  You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with along with your website.

 60. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 61. bigger dick zeggen:

  This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 62. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 63. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and already each time a comment is added I get four emails using the same comment. Perhaps there is in any manner you are able to eliminate me from that service? Thanks!

 64. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 65. Spot i’ll carry on with this write-up, I really think this site requirements considerably more consideration. I’ll more likely be again to study considerably more, appreciate your that info.

 66. HURRAY! can’t balladeer. by virtue of himself by what name highly.

 67. explanation zeggen:

  I just want to mention I’m newbie to blogging and site-building and truly savored you’re web blog. Most likely I’m likely to bookmark your site . You amazingly have amazing stories. Cheers for sharing your web page.

 68. Ellblarse zeggen:

  Levitra Kosten Order Celebrex Online Priligy Reviews Blog generic cialis Malegra 150

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.