Moederliefde en hoe kan een kind tot ontplooiing van de hogere gebieden komen

In het groeiproces van het kind vindt een eigen evolutie plaats.
Deze is verbonden met zijn innerlijke kennis en verworvenheden, met zijn fouten, blokkades en pijnen die het in zijn onderbewuste met zich meedraagt. Het kind van nu is wezenlijk vragend om aandacht voor wat nodig is voor zijn ontwikkeling. Het vraagt om gezien te worden en hierdoor zichzelf te mogen zien. In dit proces doen zich somtijds fricties voor. Allereerst tijdens de zwangerschap, vervolgens ook in de relatie met de ouders en anderen. Het kind wordt op vele wijzen beperkt.

Wil het echter tot ontplooiing komen van de gebieden die het kind daadwerkelijk in het bewustzijn van dit leven mee wenst te nemen, dan dient de ouder zich open te stellen voor de eigenheid van het kind.
Allereerst ontstaat die openheid door het zich liefdevol richten op het kind door de moeder: het wezenlijk begaan zijn met het kind dat zij het leven schonk, opdat het de liefde in zichzelf zal herkennen en in open verbinding met zijn diepste wezen op aarde zal kunnen leven; juist nu zo belangrijk, nu er zo veel kinderen van de nieuwe tijd komen, die heel gevoelig zijn voor wezenlijke benadering, zodat zij vanuit die openheid die hiervan het gevolg is, de wereld zullen helpen oplichten.

Wat is Moederliefde en wat vindt er plaats wanneer deze niet of onvoldoende geschonken wordt.
In ieder mens ligt er een drang het leven voortgang te laten houden. In de vrouw richt deze drang zich op de zorg voor kinderen, onbewust van de innerlijke wens het leven te laten voorbestaan. Deze drang zien wij in alles wat leeft. Een gesnoeide boom geeft vele vruchten in de drang zichzelf voor te laten bestaan. Een afgeknipte rozenstruik bloeit juist op zijn vele nieuwe loten. Op angstige momenten tijdens bombardementen hadden mensen in schuilkelders gemeenschap uit de innerlijke drang zich in het laatste moment nog voort te planten.

Maar vele mensen houden zich bewust of onbewust terug vanuit hun geaardheid. Wanneer dit moeders betreft wordt hierover menigmaal laatdunkend gesproken. Hen wordt dan gebrek aan moederliefde verweten, als zouden deze critici zich beter gedragen.

Moederliefde is de drang tot voortbestaan!
Deze drang richt zich op degene die zij het leven geschonken heeft. Vaak voelen vrouwen zich een slechte moeder. Zij zijn in zichzelf teleurgesteld. Het lijkt alsof zij niet wezenlijk lief kunnen hebben door de beschadigingen die zij hebben opgelopen en die hun karakter gevormd hebben. Wanneer men zichzelf niet ervaart als een goed mens, als iemand die de moeite waard is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, liefde te betonen. Zo kunnen zij zichzelf of kinderen van anderen niet liefdevol benaderen. Toch zou juist het liefdevol benaderen van kinderen haar gelukkig maken.
Belangrijk om te onthouden: je mag er zijn zoals je bent; je mag blij zijn met jezelf.

Wanneer men op deze wijze benaderd is en dit zelf-aanzien in zichzelf heeft geopend kan men pas de ander “bemoederen”. Anders is actieve moederliefde niet mogelijk. In korte tijd kunnen de moeders met andere ervaring zichzelf niet herstellen. Zij behoeven evenveel zorg als de kinderen die zij hebben. Kinderen van zulke moeders kunnen zichzelf niet beschermen tegen de beschadigingen die de moeders met zich meedragen. Deze dienen daarom eerst aan zichzelf te werken. Vooral door allereerst over de beschadigingen te praten en vervolgens zo de pijn te uiten kunnen zij tot zelfherstel komen. Daarna pas kunnen zij haar kinderen weer liefdevol benaderen.

(Zie volgende kolom)

(vervolg)
Vaak doen moeders naar de kinderen hetzelfde wat hen is aangedaan. Zij doen dit omdat zij ruimte voor zichzelf nodig hebben. Eerst wanneer zij volhouden in het streven zich te bevrijden van oude pijnen, zullen zij zichzelf helen en tot herstel komen. Dit zal haar zelfrespect vergroten en dat zullen zij ook naar buiten tonen. En dit zal in anderen het vertrouwen oproepen dat men alleen door eigen kracht zichzelf kan herstellen. Daardoor zullen de anderen inzien dat ook hun opvoeders zich door het afgesloten zijn van de verbinding met de innerlijke kern geen liefde hebben kunnen geven. Zo zullen zij tot vergeving kunnen komen en zullen zij dienstbaar zijn naar degene die in een zelfde positie verkeert.

Echter, alleen na zeer lange tijd zullen zij tot herstel komen en eerst vanuit mededogen anderen die afgesloten zijn helpen zich te herstellen.
Al is dit een lange, moeizame weg, het is wel een mooie.
Tot zover wat de mens betreft die onvermogend is moederliefde te schenken vanuit een afgesloten zijn door de eigen beschadigde opvoeding.

Wezenlijke moederliefde.
Allereerst biedt de vrouw die wezenlijke moederliefde kan schenken niet alleen bescherming aan het kind, maar stimuleert het ook dat wat wezenlijk is naar buiten te brengen, zodat het zichzelf in diepte kan herkennen en de eigenschappen die het vanuit vorige levens bij zich draagt in het onderbewuste opnieuw in dit leven te verlevendigen en zo ook weer naar buiten vorm te geven.
In deze nieuwe tijd, waarin de mens gekomen is op een moment in zijn ontwikkeling waarin hij zichzelf in verbinding kan stellen met het hoge bewustzijn, is het van onnoemelijk groot belang dat deze kinderen in hun eigen openheid kunnen blijven en zo het contact met hun wezen ongeschonden handhaven.

Wezenlijke moederliefde draagt in grote mate bij tot de handhaving van deze openheid in diepte. Daardoor kunnen deze kinderen zichzelf wezenlijk herkennen als geestelijke wezens binnen een stoffelijke wereld.
Wezenlijke moederliefde laat het kind vrij en steunt het tegelijkertijd. Daardoor kan het kind binnen de begrenzing van de aardse structuren zijn eigenheid vorm geven. Het richt het kind op naar wat het was als geestelijk wezen in de sferen, nu binnen aardse mogelijkheden.

Wanneer de moeder eigenwaarde heeft in gradaties, zal zij ook in staat zijn wezenlijke moederliefde te schenken. Hoe bewuster zij is des te meer liefde zij schenken kan. Zij zal het kind naar volledige vervulling in zichzelf kunnen leiden, bewust als zij is van het unieke van het kind en alles bieden wat versterkend werkt om zichzelf wezenlijk te kunnen manifesteren.

Copyright en alle rechten: Anna Lamb

Reacties zijn gesloten.