Kenmerken van kinderen van de nieuwe tijd

 • Zij hebben veel inlevingsvermogen.
 • Met tijd en ruimte hebben zij veel moeite.
 • Zij zijn duidelijk kind en volwassene tegelijkertijd.
 • Ook ondergaan ze alles universeel, als een totaliteit.
 • Vaak hebben zij paranormale vermogens.
 • Deze kinderen dienen een ieder die zich met hen ophoudt.
 • Zij vertegenwoordigen dienstbaarheid in grote mate. 
 • Opvoeders doen via hen veel kennis op over diepere waarheden.
 • Zij vertegenwoordigen het goede dat een ieder van ons in zich heeft en dat toch dikwijls niet herkend wordt.
 • Zelfs geven zij leiding aan hen die zich daarvoor openstellen.
 • Zij geven ook leiding doordat zij een appèl doen op onze goedheid. 
 • Ook al willen zij zich niet verbinden met aardse voorbeelden.
 • In de fricties die dan ontstaan komen de volwassenen tot meer wezenlijke inzichten.
 • Zo kunnen zij hun kind dan weer beter begeleiden.
 • Soms offeren deze kinderen zich op om de aarde en haar bewoners 
 • dienstbaar te zijn, soms zelfs inclusief de kans tot zelfvernietiging. 
 • Heel belangrijk en herkenbaar is dat zij de wereld intuitief ervaren.

( Uit de folder: nieuwetijdskinderen)

 • Intuïtie is niet aan taal gebonden.
 • Men ordent de wereld door een direct weten; ‘t gebeurt gewoon.
 • De informatieve weg van ervaring zoals ’t meestal gaat, is een veel langere weg.
 • Intuïtie slaat deze weg via de zintuigen over.
 • Intuitief ervaren is niet gebonden aan tijd (heden, verleden en toekomst.)
 • Intuitief ervaren is abstracter dan taal.
 • Door het zicht op de totaliteit worden meerdere verbanden gezien.
 • Ook worden ervaringen teruggebracht naar hun essentie. 
 • Complexe situaties worden snel overzien.
 • Deze kinderen kunnen verbanden ervaren die anderen ontgaan.
 • Zij maken gedachtensprongen die anderen niet zo snel maken. 
 • die voor anderen niets met elkaar lijken te maken te hebben.
 • Zij ervaren meerdere zaken tegelijk; deze werken op elkaar in en vormen zo een betekenisvol geheel.
 • Dikwijls is er sprake van een intense verbinding met, (identificatie van) steen, mens, dier.
 • Het wordt  ervaren als iets van zichzelf.
 • Zij zijn erg gevoelig. 
 • Zij hebben een overmaat aan energie.
 • Zij vervelen zich snel en hebben een korte concentratie.
 • Zij wensen andere manieren van leren bv. in rekenen en taal.
 • Zij raken gemakkelijk gefrustreerd, omdat zij grootse plannen hebben en niet de middelen of de mensen om hen te helpen die te verwezenlijken.
 • Zij leren proefondervindelijk.
 • Zij hebben een hekel aan alleen maar luisteren en aan mechanisch geheugen leren.
 • Zij.kunnen niet stilzitten; alleen wanneer iets zijn of haar belangstelling heeft.
 • Zij tonen veel medeleven.
 • Zij zijn voor veel dingen bang,  zoals de dood en verlies van ouders en geliefden.
 • Als zij in een vroeg stadium op school, een mislukking ervaren, kunnen zij  het opgeven en een blijvende blokkade voor leren ontwikkelen.
 • Zij kunnen zich terug trekken als ze zich bedreigd of vervreemd voelen.Maar ook kunnen zij hun creativiteit opgeven om er bij te horen.
 • Velen hebben een hoog IQ en groot gevoel voor eigenwaarde en integriteit.
 • Ze kunnen jou lezen als een open boek.
 • Ze zoeken dingen zelf uit.
 • Zij hebben emotioneel stabiele ouders nodig !
 • De school geeft de leerstof op basis van logisch-analytisch leren.
 • Het intuitieve kind leert analoog, het opnemen van informatie kost hierdoor dikwijls veel tijd en moeite, het aanbieden van opeenvolgende gegevens 
 • waarbij tempo en volgorde van belang zijn, is het kind wezensvreemd.
 • Hierdoor ontstaan veel lees- en spellingsproblemen (deze worden soms ten onrechte dyslectisch genoemd).
 • Men denkt dikwijls dat zij een leerstoornis hebben.
 • Ze hebben moeite met het leren van een vreemde taal.
 • Woorden als lidwoorden zijn beeldloos, geurloos enz. en brengen verwarring (zo ook namen).
 • Soms  verzinnen ze zelf woorden.
 • Gesprekken nemen zo soms een onverwachte wending (we kunnen hier hulp bieden door meer door te vragen).
 • Het zijn degenen die veel aandacht nodig hebben. 
 • De maatschappij verstikt de gaven die deze kinderen hebben.
 • Zij zijn geboren leermeesters. 
 • Adviezen bij het leren: 
 • Zij zouden zoveel mogelijk lichamelijk zaken moeten uitdrukken, b.v. door dingen hardop te laten herhalen bij het uit het hoofd leren.
 • Leren door rollenspellen zoveel mogelijk te spelen.
 • Leren door praktische ondervinding.
 • Als deze kinderen 26-27 jaar zijn komt er een ommezwaai.
 • Hun levensdoel wordt dan zichtbaar. (96 % van de kinderen die hier geboren worden zijn nieuwe tijdskinderen.)
 • De opvoeding die deze kinderen krijgen of gekregen hebben kan hen zodanig blokkeren, dat sommigen in extreem  gedrag kunnen vervallen.
 • Hun weg was dan duidelijk, maar hun opdracht raakte op de een of andere manier geblokkeerd. Zij willen uit de weg hebben, dat waarvan zij denken dat hen blokkeert.
 • Verschillende types nieuwetijdskinderen.

(Uit het boek indigokinderen)

Er zijn 4 verschillende types nieuwetijdskinderen te onderscheiden elk met elk een eigen doel:

1e   de socialen: de toekomstige dokters,advocaten,verkopers, politici…

 • Zij dienen de massa.
 • Hyperactief,
 • Sociaal,
 • Aardig,
 • Altijd en met iedereen praten,
 • Uitgesproken mening.

2e   project gerichten: 

 • technici,astronauten,
 • piloten,
 • Autoriteitsproblemen,
 • Neigen naar verslavingen.

3e   artistieken:

 • leraren, kunstenaars,
 • Gevoeliger,
 • Creatief, kunstzinnig.

4e   meer spirituelen:

 • filosofen,
 • godsdienstleraren,
 • Langer,
 • Een houding van : ik weet alles,
 • Horen er niet bij.
 • Vaak wordt op hen een adhd etiket geplakt en dan geeft men al snel kalmeringsmiddelen bv. Retalin.
 • Retalin stelt dikwijls het probleem tot opgroeien uit, en zo ook de wijsheid die daar het gevolg van is (bv.leren hoe de maatschappij in elkaar zit).
 • Hoe gaan we met hen om?
 • Behandel hen als kind en volwassene tegelijkertijd.
 • We kunnen via hen veel over onszelf leren want zij spiegelen gedrag met dubbele bodem terug.
 • Spreken je er op aan, als volwassene, als je onvoldoende je steentje bijdraagt in je beider relatie.
 • Manipuleren werkt niet meer bij hen.
 • Als ze voortdurend tegenstand bieden, kijk dan eerst bij jezelf.
 • Heel belangrijk voor hen is dat ze geaccepteerd worden door de omgeving dat ze het anders doen…..
 • Hun ongedwongenheid mag niet beïnvloed worden door ouderlijke macht en sociale verwarring.
 • Zij moeten leven in het hier en nu.
 • Zij brengen subtiele boodschappen. 
 • Zij worden of afgewezen of bewonderd.
 • Geef hen het respect dat ze verdienen: spreek hen aan zoals je je beste vriend of vriendin aanspreekt.
 • De stenen muur waar je als ouders tegen aan loopt is vaak het systeem niet de mensen.
 • Help hen bij het ontwikkelen van hun eigen disciplinaire oplossingen.
 • Geef hun bij alles een keuze mogelijkheid.
 • Kleineer hen nooit.
 • Leg uit waarom je hen opdrachten geeft; zeg bv. kijk er kritisch naar (nooit: omdat ik het zeg). 
 • Geef dus geen autoritaire, dictatoriale opdrachten zonder dat deze gefundeerd zijn.
 • Eerlijkheid is de oplossing.
 • Maak hen tot je metgezellen.
 • Leg ook aan hen als baby uit wat je doet en waarom; zij voelen de erkenning en de aandacht.
 • Laat hun zeker zijn van je steun.
 • Vermijd negatieve kritiek.
 • Dwing hun niet iets te presteren maar moedig hun aan.
 • Vertel hun niet wie ze nu zijn of wie ze later zullen zijn, ze weten wel beter.  
 • Gooi je totale gedachte structuur met betrekking tot opvoeden om.
 • Bescherm hun tegen de restanten van de oude vormen.
 • Help hen hun geestelijke oorsprong en levensdoel te herinneren.
 • Wees flexibel in je standpunten en je verwachtingen m.b.t.deze kinderen.
 • (Voor hen die in reïncarnatie geloven:) Realiseer je dat jouw ziel en de ziel van dit kind overeengekomen zijn samen te incarneren in deze tijd van verandering.
 • Je wist beiden dus waar je aan begon.
 • Bijzondere eigenschappen:
 • Zij steunen en helpen anderen zonder eigenbelang.
 • Zij hebben respect voor de eigenheid van anderen.
 • Deze kinderen zullen van nature anderen nooit iets opleggen.
 • Zij helpen vanuit innerlijke opdracht.
 • Zij hebben een open blik, met diepte.
 • Zij hebben een luisterende houding vanuit stilte in zichzelf.
 • Zij stellen zich naar volwassenen toe zeer gelijkwaardig op.
 • Zij zijn afwachtend in het spreken, vanuit respect naar de ander, waardoor zij diens gedachtegang niet onnodig willen onderbreken. 
 • Zij zijn zeer gevoelig voor onrecht.
 • Zij houden zichzelf terug om anderen voorrang te bieden en kans te geven zichzelf te zijn.
 • Zij voelen zich met anderen zeer verbonden. 
 • Zij hebben dikwijls verdriet omdat zij de ander niet kunnen bereiken daar deze afgesloten is van zijn eigen kern.
 • Zij hebben behoefte aan verbroedering op aarde.
 • Zij lijden aan ’t niet ervaren hiervan, omdat zij dit geestelijk wel ervaren.
 • Zij hebben ’t weten van dat wat buiten de aarde is weliswaar onbewust maar actief in zichzelf opgeslagen.
 • Zij lijken de mensen bewust te maken van hun onnatuurlijke omgang met zichzelf en met dat wat hen omringt. 
 • Dit is herkenbaar in gedrag en woorden.
 • Hoe gaan we verder met hen om?
 • Zij hebben behoefte aan standvastig gedrag. Dat geeft houvast (ook voor hun inlevingsvermogen).
 • Ook hebben juist zij behoefte aan structuur en ordenend handelen.
 • Want, zij nemen zoveel gedragingen waar.
 • Zij hebben behoefte aan een rustige omgeving om te verwerken wat hen is opgevallen (omdat zij zeer gedetailleerd waarnemen).
 • Zij hebben behoefte aan stilte (zij zijn uit zich zelf afgestemd op de natuur en de medemens).
 • Zij dienen voorzichtig te zijn met voedsel (allergieën enz.).
 • En wat henzelf betreft…
 • Zij moeten voor alles mogen zeggen wat zij denken. (Wij kunnen hen alleen richten op hoe ze iets zeggen.)
 • Zij dienen meer dan anderen leren om te gaan met aardse zaken. 
 • Zij moeten blij zijn met zichzelf waardoor zij minder eenzaam zullen zijn.
 • Wij moeten hen leren te luisteren naar de eigen innerlijke behoeftes.

Anna Lamb

Reacties zijn gesloten.